Länkar till våra övriga sidor:

TK - Fas U

Under 2006 kom en ny läroplan för behörighet B och STR har i led av detta tagit fram en ny utbildningsplan, "Fas Utbildning". Denna utbildningsplan finns även integrerad i TK och är tänkt som en mer djupgående inlärningsprocess där eleven jobbar med frågorna utefter den egna skolans utbildningsplan. Nedan följer en enkel guide som visar ett bra sätt för att komma igång med TK - Fas utbildning på din skola (detta är endast ett exempel och du kan naturligtvis anpassa och använda TK efter dina egna önskemål). Generella inställningar Du befinner dig i modulen Inställningar.

 1. Klicka på TK > Frågor i Välj-menyn.
 2. Du gör ett antal standardinställningar för vilka frågor och vilken ordning eleverna får tillgång till i TK (du kan justera individuellt på respektive elevs elevkort).

  I rutan Normalutbildning fas anger du Auto i rullistan Instud.frågor, detta innebär att först när eleven är klar med ett delmoment får hon/han automatiskt tillgång till nästa (eleven gör alltså de olika lektionerna/momenten/delmomenten i ordning efter utbildningsplanen). Markera även kryssrutan Delprov, detta gör att eleverna får ett delprov när respektive lektion är avklarad (notera att om du väljer Alla eller Ingen i rullistan Instud.frågor får eleverna tillgång till samtliga respektive inga frågor och samtliga delprov redan från början).

  I rutan Normalutbildning fordon väljer du Pb vilket ger eleverna tillgång till frågorna om Personbil. För närvarande finns endast Fas utbildning för personbil, resterande lämnas tomt.

  I rutan Hänvisning till läromedel anger du i rullistan Pb vilket läromedel olika hänvisningar skall kopplas i TK (dvs. det läromedel dina elever kommer använda som referens när de jobbar med TK).

  Klicka slutligen på Spara.
 3. Klicka på TK > Regler i Välj-menyn.
 4. Här ställer du in ett antal regler för elevernas användning av TK.

  I rutan Antalsbegränsningar anger du regler för hur många Delprov eleverna kan göra. I fältet Max antal test per dag fyller skriver du 5, detta gör att eleverna kan göra 5 delprov på en dag, förutsatt att de klarar av respektive lektion. Markera även kryssrutan Obegränsat antal tester totalt, detta ger att eleverna kan göra 5 test per dag under hela sin utbildning.

  I rutan Fas Utbildning, regel vid automatisk uppflyttning skriver du in 5, detta är det maximala antal felaktiga eller ej gjorda uppgifter eleven får ha och ändå få gå vidare med nästa delmoment.

  I rutan Fas Utbildning, delprov fyller du i 85, detta är den procenten rätt eleven måste ha för att få godkänt på ett delprov och därmed komma vidare i TK.

  Klicka slutligen på knappen Spara (Övriga rutor lämnas som de är då de inte påverkar Fas utbildning).
 5. Välj TK > Utbildningar i Välj-menyn.
 6. I rullistan Fordon i rutan Lektioner väljer du det fordon du vill göra inställningar för (I dagsläget finns endast personbil).
 7. Klicka på knappen Redigera.
 8. Ett fönster öppnas med tre rutor: ”Lektioner”, ”Moment i vald lektion” och ”Ej använda moment”. Dessa motsvarar den ordning dina lektioner och moment visas i TK, detta är också den ordning STR lyfter fram i sin standard utbildningsplan, "Fas utbildning". Du kan självfallet anpassa ordningen på lektionerna, byta namn på dem mm. för att anpassa TK efter just dina behov.

  Obs! Lektionen Introduktionsutbildning med momentet Introduktionsutbildning för handledare och elev innehåller inga frågor och syns därför inte heller i TK. Den ligger där för att samtliga 21 moment i den nya utbildnignsplanen skall finnas fördelade samt för framtida utbyggnad av TK. Den bör inte användas.
 9. Om du exempelvis skulle vilja flytta momentet ”Miljön” från Lektionen ”Människan och miljön” till Lektionen ”Informationslektion” och sedan byta namn på ”Informationslektion” till ”Information och miljön” samt lägga Miljön först i listan över moment, gör du på följande vis:

  a. Välj lektionen ”Människan och Miljön” och Momentet ”Miljön” (de skall vara blåmarkerade). Klicka sedan på knappen Ta inte med.

  b. Momentet ”Miljön” har nu flyttats till Ej använda moment. Klicka nu på Informationslektion i kolumnen Lektion.

  c. Kontrollera att ”Miljön” är markerat i kolumnen Ej använda moment och klicka på knappen Ta med.

  d. Momentet Miljön ingår nu i Lektionen Informationslektion. Vi skall nu även byta namn på lektionen; se till att Lektionen Informationslektion är markerad och klicka på knappen Ändra.

  e. Skriv in önskat namn (i vårt fall; Introduktion och miljön) och klicka på knappen Spara.

  f. Lektionen har nu fått ett nytt namn (det går endast att byta namn på lektioner, momentnamn går ej att byta). Avslutningsvis skall vi lägga Miljön först i listan över moment, se till att momentet Miljön är markerad och klicka på knappen Upp.

  g. Momentet Miljön är nu flyttat och vi har bytt namn på lektionerna.Klicka slutligen på knappen Stäng. Samtliga inställningarna genomförs nu även i TK.

För mer information om TK-inställningar (exempelvis lösenord i nätverk) se avsnitten TK >Frågor, TK > Utbildningar, TK > Regler och TK > Lösenord. Inställningar för indviduell elev .De inställningar du gjort enligt ovan är för samtliga nya elever på skolan, vi skall nu justera TK för en individuell elev som vi sedan skall använda för att testköra TK. Du befinner dig i modulen Elev.

 1. Välj en testelev (Om du inte har en testelev kan du skapa en ny elev med ditt namn, hur du lägger till en elev hittar du i avsnittet Lägg till elev) och dubbelklicka sedan på denna (I detta exempel är "Bodil bok" testelev, observera att din testelev kanske inte har samma inställningar från början).
 2. Klicka på fliken Frågor. I och med att denna elev (Bodil bok i vårt exempel) fanns inlaggd redan innan de generella inställningarna till Fas Utbildning (ovan) har hon fortfarande inställningar enligt Fas ABCF.
 3. Nu skall testelevens TK-inställningar (Personbil) justeras för Fas Utbildning. Klicka bort bocken från kryssrutan i kolumen ABCF. Välj Auto i rullistan Instud.frågor (detta innebär att först när eleven är klar med ett delmoment får hon/han automatiskt tillgång till nästa) Markera även kryssrutan Delprov (detta gör att eleverna får ett delprov när respektive lektion är avklarad). Välj slutligen Alla i rullistan Rep/Sluttest/Extra (Detta gör att eleven får tillgång till frågor inom Repetition, sluttest och extra).
 4. Klicka på fliken Regler. I rutan Fas Utbildning I fältet Max antal ej klara uppgifter för automatisk uppflyttning fyller du i det maximala antal felaktiga eller ej gjorda uppgifter eleven får ha och ändå få gå vidare med nästa delmoment, exempelvis 3. I fältet Antal % rätt för godkänt i Delprov fyller du i den procenten rätt eleven måste ha för att få godkänt på ett delprov och därmed komma vidare i TK, exempelvis 90. Klicka slutligen på knappen Spara elev för att göra inställningarna gällande även i TK.

Använda TK - Fas Utbildning som elev
Du har nu ställt in ett antal grundinställningar samt konfigurerat en testelev med samma inställningar. Det är tid att se hur det fungerar i praktiken, du skall nu provköra TK - Fas utbildning. Du befinner dig i modulen TK.

 1. Klicka på knappen Logga in.
 2. Ange elevnummer och lösenord för den testelev du vill logga in med (lösenord finner du på respektive elev på fliken Regler, se avsnittet Lägg till elev).
 3. Välj Fas Utbildning genom att klicka på den oranga fyrkanten framför Personbil och nedaPersonbiln U Fas Utbildning och klicka sedan på knappen Start.
 4. Klicka på knappen Välj i rutan Instuderingsfrågor, klicka sedan på knappen Start.
 5. Här finns nu frågorna uppdelade i olika lektioner enligt din utbildningsplanen (vilket du kan justera i inställningar, se ovan) och eftersom du ställde in auto i inställningarna har eleven från början endast tillgång till första lektionen. Klicka på knappen Informationslektion.
 6. Klicka på momentet Miljön.
 7. Klicka på delmomentet Lokala.
 8. Du har nu valt lektionen Information och Miljön, momentet Miljön och delmomentet Lokala, klicka på Start för att påbörja arbetet med frågorna.
 9. Du är nu i själva frågedelen på TK. Du besvarar en fråga genom att klicka i den ruta under det alternativ du anser vara rätt.
 10. Efter valt ett alternativ klickar på du knappen Klar för att kontrollera svaret.
 11. Ett korrekt svar ger en grön cirkel och och ett felaktigt svar ger en röd bock. Korrekta svar går inte att ändra, felaktiga svar kan ändras först nästa dag - detta är en del i den pedagogiska tanken bakom Fas Utbildning, eleven skall arbeta med boken, förstå och sedan svara först när kunskapen är inhämtad.
 12. Klicka på Framåt för att komma till nästa fråga.
 13. Om du klickar på knappen Översikt får du en översikt av samtliga frågor inom det delmoment du jobbar. Vita nummer är frågor du svarat fel på eller som du inte svarat på alls. Svarta nummer är frågor du svarat rätt på. En bock innebär en fråga du markerat. Du kan klicka på respektive siffra för att komma till den aktuella frågan.
 14. När du svarat på samtliga frågor går det inte längre att klicka på knappen Framåt, klickar då på Återgå.
 15. Om du klarat av tillräckligt många frågor korrekt (max 5 felaktiga i detta fall, vilket ställdes in tidigare) kommer du få tillgång till nästa delmoment

  Notera att en orange cirkel bredvid lektionen, momentet eller delmoment betyder det att du har frågor kvar att svara på (Inkorrekta eller helt obesvarade). Om du är helt klar med samtliga frågor inom en lektion/moment/delmoment kommer det bli en grön cirkel bredvid.
 16. När samtliga lektioner har en grön markering innebär det att hela Fas Utbildning är färdig. Klicka då på knappen Återgå.