Länkar till våra övriga sidor:

Utbildning

Trafiklärarutbildningen är en cirka 1,5-årig utbildning inom Yrkeshögskolan.

  

Följande generella förutsättningar gäller för tillträde till utbildningar inom Yrkeshögskolan:

Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan  Se främst 3 kap: Tillträde till utbildningen.

  

Utöver de generella förutsättningarna, gäller följande speciella krav för utbildning till trafiklärare:

   

Nedanstående föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2017 och tillämpas första gången på utbildning som beslutas efter den 1 januari 2018:

 

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha krav på särskilda förkunskaper och villkor; beslutade den 10 maj 2017.

 

(För tidigare beviljade utbildningsstarter kan krav på andra särksilda förkunskaper gälla. Se därför vad varje enskild utbildning har för krav.)

 

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver med stöd av 3 kap. 3 a § förordningen

(2009:130) om yrkeshögskolan följande.

 

1 § För utbildningar inom yrkeshögskolan, med inriktning trafiklärare, gäller

följande krav på särskilda förkunskaper och villkor.

Utöver de krav som ställs i 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen om yrkeshögskolan

ska sökande till utbildningar till trafiklärare

 

1. ha uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E i svenska 2 eller

svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper,

2. inneha körkort med förarbehörighet B, och under sammanlagt minst 18

månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och

3. ha vana och skicklighet att köra fordon av det slag som avses i punkt 2,

samt kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning

genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser.)

 

  

Aktuella utbildningsanordnare 

(Länk till Yrkeshögskolan, SÖK  - Trafiklärare, Trafiklärarutbildning)

 

 


För godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare skall sökanden  

 1. ha fyllt 21 år,
 2. ha ett körkort med förarbehörighet B och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och
 3. ha den behörighet som utbildningen avser.

 

Viktigt att veta
För att få arbeta som trafiklärare krävs, förutom godkänd examen från trafiklärarutbildningen, personlig lämplighet. Den personliga lämpligheten kontrolleras av Transportstyrelsen, efter examen från trafiklärarutbildningen.

Den som har

 • fått sitt körkort återkallat i tre månader eller mer under de senaste tre åren
 • gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser
 • eller har haft alkolås som villkor för att få fortsätta köra bil
 • dömts för vålds- eller sexualbrott

riskerar att inte anses lämplig av Transportstyrelsen. 
 
Vill du veta mer, kontakta den utbildningsanordnare du tänker ansöka till.

Urval

Om antalet platser inom en utbildning är mindre än antalet behöriga sökande får ett urval göras. Hänsyn ska då tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Vid urvalet får en eller flera av följande urvalsgrunder användas: betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Numera ska även utbildningsanordnarna i sina ansökningar, skicka in påskrivna avsiktsförklaringar från branschen (istället för att som tidigare kontakta referenspersoner som angivits i ansökan).  Mer information 

Kursinnehåll

Kursen omfattar både teori och praktik:

 • Arbetsmiljö
 • Fordonssäkerhet och miljö
 • Författningskunskap Trafik
 • Trafikpsykologi
 • Trafiksäkerhetsarbete
 • Lärande i arbete 1 ("LIA" - en delkurs under utbildningen, förlagd på trafikskola)
 • Lärande i arbete 2 ("LIA" - en delkurs under utbildningen, förlagd på trafikskola) 
 • Yrkespedagogik Trafiklärare 1
 • Yrkespedagogik Trafiklärare 2
 • Examensarbete
Läs mer »