Länkar till våra övriga sidor:

Policys och praxis

STR är ett stort förbund med många aktörer inom olika delar av branschen. För att få samsyn inom olika områden arbetar förbundet bland annat fram gemensamma policys och praxis. Exempel på dessa finns i länkarna nedan.

Förutom policys och praxis ligger STR:s pedagogiska grundsyn som vägledande i framtagande av material och kurser. STR strävar efter att såväl förbundet centralt som medlemsföretagen arbetar utifrån en pedagogisk grundsyn som hjälper till att forma utbildningar, vars mål i förlängningen är trygga, säkra och miljömedvetna förare.

 

Resepolicy

Denna policy omfattar alla förtroendevalda inom STR, funktionärer under den tid de utför uppdrag för STR-koncernen samt anställd personal inom STR-koncernen. Ta del av respolicyn här.

 

Miljöpolicy

Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) och dess servicebolag STR Service AB vill verka för en hållbar utveckling där man bidrar till att minska vägtrafikens negativa miljöpåverkan. Läs hela policyn här.

 

Trafiksäkerhetspolicy

STR strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att allaförtroendevalda inom STR, funktionärer och uppdragstagare och att andra trafikanter inte ska komma att drabbas av ohälsa och olycksfall i trafiken. Därför har följande övergripande trafiksäkerhetspolicyfastställts av STR:s förbundsstyrelse.

Läs hela policyn här.

Policy

Ersättning och återbetalning vid avbeställning

STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m m.

STR:s praxis innehåller riktlinjer angående ersättning och återbetalning vid avbeställning av teorikurs och körlektioner, för både privatkund och trafikskola. Innehållet är i linje med konsumenttjänstlagen. Den är framarbetad av juridisk sakkunnig och fastställt av fullmäktige 2001-06-16. Reviderad senast av fullmäktige 2015-05-29.

 

Ta del av innehållet här.

 

Läs mer om ersättning och återbelning (kräver inloggning) >> 

 

Presentkort

Presentkortet gäller för tjänster på den trafikskola som utfärdat presentkortet. Datum, underskrift och stämpel ska finnas på presentkortet. Presentkort är inte personligt utan får överlåtas. Saknas uppgift om giltighetstid får man utgå från att presentkortet gäller i tio år från det att det utfärdades. STR hade tidigare ett krav på att presentkort inom en STR trafikskola skulle ha en giltlighet på lägst fyra år. Detta krav upphörde i ett beslut på Riksmötet 2011-05-28. Det är nu upp till den enskilda Trafikskolan att avgöra en skälig giltlighetstid för presentkortet. Mer information om presentkort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer »