Länkar till våra övriga sidor:

Trafikförfattningar

 

Nyttiga länkar

 

LDEF Lag om vägtrafikdefinitioner (SFS 2001:559)
Här hittar du definitioner på framför allt olika fordon. Beteckningarna användas generellt inom trafiklagstiftningen.


FDEF Förordningen om vägtrafikdefinitioner (SFS 2001:651)
Här finns definitioner på många trafikrelaterade ord som cykelbana, ­trafikant, terräng m fl.


KKL Körkortslagen (SFS 1998:488)
Denna lag innehåller: bestämmelser för olika körkortsbehörigheter, regler vid övningskörning, krav på körkortsinnehavaren, regler för körkort, traktorkort och förarbevis, utbyte av utländska körkort m m.


KKF Körkortsförordningen (SFS 1998:980)
Här hittar du bestämmelser, undantag och detaljer kring det som nämns i Körkortslagen.


TrF Trafikförordningen (SFS 1998:1276)
Förordningen innehåller generella bestämmelser för trafik på väg och i terräng. Det är här ”alla” trafikregler finns: trafikens grundregel, väjningsregler, parkering, signaler och tecken, belysning, last, bärighetsklasser, terrängfordon, cykel, gående m m.


FL Fordonslag (SFS 2002:574)
Denna lag innehåller bestämmelser för: kontroll av fordon och deras tekniska system, flygande inspektion, kontroll av fordons last, kontroll av färdskrivare och taxameter. Dessutom beskrivs den verksamhet som besiktningsorgan utför, kontrollbesiktning.


FF Fordonsförordningen (SFS 2009:211)
Här beskrivs bestämmelser, undantag och detaljer kring det som nämns i Fordonslagen t ex inställelsetermin m m.


TBL Lag om straff för vissa trafikbrott (SFS 1951:649)
Denna lag reglerar olika trafikbrott såsom vårdslöshet i trafik, olovlig körning och rattfylleri.


VMF Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90)
I denna förordning hittar du bestämmelser om anvisningar genom: vägmärken och tilläggstavlor, trafiksignaler, vägmarkeringar samt andra anordningar för anvisningar, tecken av polisman och vakt m m.


TSFS Transportstyrelsens författningssamling
Dessa myndighetsföreskrifter är fördjupade bestämmelser av innehållet i lagar och förordningar inom Transportstyrelsens ansvarsområde.


TRVFS Trafikverkets författningssamling
Här hittar du myndighetsföreskrifter för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket startade sin verksamhet 2010-04-01. Äldre författningar finns bl a under beteckningen VVFS, Vägverkets författningssamling. Vägverket upphörde 2010-03-31 och gick då upp i Trafikverket.

 

Läs mer »