Miljö- och kvalitetsarbete

STR agerar och arbetar aktivt för en hållbar miljö och har miljöarbetet som en av sina grundpelare. Det pågår ett stort arbete med att utbilda och utveckla miljömässigt goda alternativ inom branschen. STR har bland annat varit med och tagit fram koncepten EcoDriving, Grön trafikskola och Klimatsäkrad trafikskola.

EcoDriving introducerades i Sverige 1998 av STR och sedan dess har metoder och material utvecklats.

Internationella mål

Kyotoprotokollet gäller fram till 2020 och handlar om att vi alla måste hjälpas åt med att minska utsläppen av växthusavgaser. Det nya klimatavtalet som man enades om i Paris 2015 träder i kraft 2020 och har en internationell målsättning att den genomsnittliga temperaturhöjningen inte får överstiga 1,5 grader. STR omfattas självklart av detta internationella miljömål i och med att Sverige är ett av de länder som har skrivit på avtalet.

Nationella mål (transportpolitiskt)

Sverige har antagit en rad mål på energi- och klimatområdet som kan sammanfattas enligt följande:

  • 2020 ska användningen av förnyelsebar energi i transportsektorn uppgå till minst 10 procent
  • 2030 ska Sverige nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta
  • 2050 ska Sverige helt vara fritt från fossil klimatpåverkan

STR:s egna mål

STR omfattas av de internationella och nationella miljömålen, speciellt eftersom vi är en bransch med stor negativ miljöpåverkan. STR vill ta ansvar för sin del och relaterar till de nationella målen för att anpassa oss, men framför allt för att utmana oss själva och förhoppningsvis gå i bräschen för andra som arbetar inom områden som också har en stor negativ miljöpåverkan.

  • STR, medlemsföretag, servicebolag och dotterbolag har som målsättning att 2020 ska användningen av förnyelsebara drivmedlen uppgå till minst 20 procent.
  • STR, medlemsföretag, servicebolag och dotterbolag har som målsättning att 2030 ska användningen av förnyelsebara drivmedlen uppgå till minst 70 procent.
  • STR, medlemsföretag, servicebolag och dotterbolag har precis som Sverige en vision om att vara helt fria från fossil klimatpåverkan 2050.

Ta även del av STR:s miljöpolicy.

Idag ingår det i kursplanen för alla körkortsbehörigheter att utbilda eleven i ett miljöanpassat körsätt. Det inkluderas även i proven på Trafikverket, både teoretiskt och praktiskt.