Trafikförfattningar

Trafikförfattningar

Alla trafikregler har sitt ursprung i någon författning. Författning är ett samlingsnamn på lag, förordning och föreskrift.

Lagar

Lagar är regler som alla i ett land måste följa. Det är Sveriges riksdag som beslutar om Sveriges lagar.

Förordningar

Regeringen kan också besluta om kompletterande regler till lagar som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. En förordning kan till exempel innehålla regler för hur en myndighet ska använda en viss lag.

Alla lagar och förordningar publiceras i SFS – Svensk författningssamling. Författningen får då ett unikt SFS-nummer, som består av årtalet för utfärdandet samt ett löpnummer med ett kolon (:) mellan.

Exempelvis var Körkortslagen (SFS 1998:488) författning nummer 488 som publicerades i Svensk författningssamling under år 1998.

Lagändringar får också egna SFS-nummer, eftersom en lagändring i sig är en lag. Den redan existerande lagen behåller sitt ursprungliga SFS-nummer även efter ändringen.

Myndighetsföreskrifter

Myndighetsföreskrifter är bindande regler, ofta mer detaljerade, som skapats genom ett beslut av en myndighet. Till exempel kan Transportstyrelsen, på regeringens uppdrag, utfärda mer detaljerade regler än de som finns i lagen och förordningen.

Statliga myndigheter har sina egna författningssamlingar. De har liksom i SFS ett unikt nummer med årtal och löpnummer. Transportstyrelsens författningssamling har till exempel beteckningen TSFS.

EU:s lagstiftning

Eftersom Sverige är medlem i EU måste vi även följa EU:s lagstiftning. Dessa regler är antagna av Europeiska unionens institutioner. Förordningar, direktiv och beslut är bindande för oss som medlemsland.

På EUR-Lex finns EU-lagstiftning och andra offentliga dokument på svenska.

EU-förordning

En EU-förordning är en direkt bindande anvisning som är direkt tillämplig i alla medlemsländer. EU-förordningen är en av de starkaste delarna i EG-rätten. Den svenska staten ska betrakta EU-förordningen som en vanlig lag och måste direkt införa den i sin helhet.

EU-direktiv

Ett EU-direktiv är en anvisning som binder en EU-medlemsstat att införa direktivets mål inom en viss tid, utan att ge detaljer på hur resultatet ska uppnås. EU-direktivet innebär endast en förpliktelse för den svenska staten att genom lagstiftning eller på annat sätt se till att direktivets mål uppnås.

Om Sverige redan uppfyller de krav som ställts i ett direktiv, behöver inga åtgärder vidtas.

EU-beslut

Ett beslut är bindande för det land det riktar sig till.