Länkar till våra övriga sidor:

Utbildning

Trafiklärarutbildningen är en cirka 1,5-årig utbildning inom Yrkeshögskolan.

 

1 § Behörig att antas till utbildningen är den som

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

2 § Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

 

3 § För behörighet att antas till en utbildning får det utöver vad som anges i 1 och 2 §§ ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska vara nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och får avse

1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper,

2. yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för, och

3. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

 

4 § Behörig att antas till utbildningen är, trots vad som anges i 1–3 §§, även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande. Förordning (2014:1098).

  

Aktuella utbildningsanordnare 

(Länk till Yrkeshögskolan, SÖK  - Trafiklärare, Trafiklärarutbildning)

 

 


För godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare skall sökanden  

 1. ha fyllt 21 år,
 2. ha ett körkort med förarbehörighet B och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och
 3. ha den behörighet som utbildningen avser.

Viktigt att veta
För att få arbeta som trafiklärare krävs, förutom godkänd examen från trafiklärarutbildningen, personlig lämplighet. Den personliga lämpligheten kontrolleras av Transportstyrelsen, efter examen från trafiklärarutbildningen.

Den som har

 • fått sitt körkort återkallat i tre månader eller mer under de senaste tre åren
 • gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser
 • eller har haft alkolås som villkor för att få fortsätta köra bil
 • dömts för vålds- eller sexualbrott

riskerar att inte anses lämplig av Transportstyrelsen. 
 
Vill du veta mer, kontakta den utbildningsanordnare du tänker ansöka till.

Urval

Om antalet platser inom en utbildning är mindre än antalet behöriga sökande får ett urval göras. Hänsyn ska då tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Vid urvalet får en eller flera av följande urvalsgrunder användas: betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Numera ska även utbildningsanordnarna i sina ansökningar, skicka in påskrivna avsiktsförklaringar från branschen (istället för att som tidigare kontakta referenspersoner som angivits i ansökan).  Mer information 

Kursinnehåll

Kursen omfattar både teori och praktik:

 • Arbetsmiljö
 • Fordonssäkerhet och miljö
 • Författningskunskap Trafik
 • Trafikpsykologi
 • Trafiksäkerhetsarbete
 • Lärande i arbete 1 ("LIA" - en delkurs under utbildningen, förlagd på trafikskola)
 • Lärande i arbete 2 ("LIA" - en delkurs under utbildningen, förlagd på trafikskola) 
 • Yrkespedagogik Trafiklärare 1
 • Yrkespedagogik Trafiklärare 2
 • Examensarbete
Läs mer »