2020-03-30 Lagar/regler

Regeringsbeslut för att mildra ekonomiska konsekvenser av Coronaviruset

Regeringen har i dag (måndag 30 mars) beslutat om och överlämnat en fjärde extra ändringsbudget för 2020 till riksdagen. Budgeten innehåller förslag på skatteområdet om bland annat sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt nya regler för periodiseringsfonder för egenföretagare.

Ställ din fråga till experterna

Behöver du som medlem råd och hjälp vad gäller vad du bör göra just nu utifrån det stöd som erbjuds? Via STR kan du ställa frågor till experterna på KPMG (gäller tom 31/3). Läs mer >>

I ändringsbudgeten finns de förslag på skatteområdet som presenterades den 25 mars.

  • Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt för 2019. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor.
  • Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag föreslås en tidsbegränsad nedsättning av egenavgifterna och den allmänna löneavgiften i syfte att ge dessa företagare en motsvarande ekonomisk lättnad.
  • Regeringen föreslår att det införs en möjlighet för den som redovisar mervärdesskatt helårsvis att få anstånd med inbetalning av mervärdesskatt som ska deklareras under perioden 27 december 2019–17 januari 2021. Anståndsmöjligheten gäller för en redovisningsperiod, det vill säga ett beskattningsår. Anstånd föreslås kunna beviljas i upp till ett år.


Förslaget om att inrätta en statlig garanti för lån till i första hand små och medelstora företag, som också presenterades den 25 mars, överlämnades till riksdagen i en extra ändringsbudget den 26 mars.

Hur ska företag göra för att ta del av åtgärderna?
Skatteverket uppdaterar löpande information på sin hemsida om hur företag ska göra för att ta del av åtgärderna, som alla kräver någon form av ansökan eller ändring i deklarationen. Det är alltså inte något som sker per automatik.