Förändring av villkor automat

Bakgrund:
STR har genom åren drivit ett aktivt och viktigt arbete för att reducera branschens klimat- och miljöpåverkan. Ett exempel är EcoDriving där STR i slutet av 90-talet utvecklade koncept och metoder för flera fordonsslag. Under senare år har STR även arbetat med Safe & Eco där vi har fokuserat än mer på beteende och människan bakom ratten. Ytterligare exempel är Grön trafikskola och Klimatsäkrad trafikskola med avsikt att mer medvetet lyfta miljöaspekten i körkortsutbildningen.
STR menar att det var dessa satsningar, och kunskapshöjningen de innebar, som resulterade i att begreppet miljöanpassad körning integrerades i kursplanerna för körkortsutbildning oavsett behörighet.

Detta vill STR:
STR vill se en förändring av det nuvarande villkorade körkortet för automat. Med annan lagstiftning så hade högst troligt fler valt körkort för automat och i och med det hade vi snabbare fått en modern och mer miljöanpassad fordonsflotta. Ett automatväxlat fordon ger dessutom körkortseleven större möjligheter att fokusera på planering, regeltolkning och trafiksäkerhet som är det viktiga i utbildningen, i stället för växelvalet i komplexa situationer.

Detta gör STR:
Utöver flertalet debattartiklar och politisk påverkan i frågan, antog STR:s förbundsstyrelse 2020 en avsiktsförklaring där målet är att förbundets utbildare på behörighet B sluter upp kring målsättningen att framtida utbildning i första hand ska ske i ett automatväxlat fordon. Avsikten inkluderar även ett ökat fokus på utveckling och kunskapsspridning av mer effektiva och miljöanpassade undervisningsmetoder som till exempel grupputbildning och simulatoranvändning. Detta för att öka värdet för kunden samt möjliggöra en minskad miljöpåverkan under utbildningen.