Stadgar

STADGAR FÖR NORDISK TRAFIKSKOLE UNION - NTU


§1 Namn

Föreningens namn är Nordisk Trafikskole Union rf (på finska Pohjoismaisten autokoulujen liitto ry). Den inofficiella namnförkortningen som används är NTU. Föreningens hemort är Landskrona.

§2 Syfte och verksamhetens natur

Föreningens syfte är att främja och förbättra den professionella körundervisningens ställning genom nordiskt samarbete och förbättra den allmänna trafiksäkerheten i Norden.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:

 • följa trafiklärarnas utbildnings och den blivande förares obligatoriska utbildningens utveckling och lagstiftning
 • ta initiativ, lägga fram förslag och ge utlåtanden i dessa frågor
 • handleda och ge sina medlemmar råd i frågor som gäller dem genom att arrangera möten och tillhandahålla rådgivning och utbildning.
§3 Medlemmar

Som ordinarie medlem i föreningen kan antas endast ett nationellt förbund med rättshandlingsförmåga som representerar bilskolebranschen och som accepterar föreningens syfte Medlemmarna godkänns av föreningens styrelse utifrån ansökan.

§4 Medlems utträde och uteslutande

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid representantskapets möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Representantskapets möte kan utesluta en medlem ur föreningen, om medlemmen har underlåtit att uppfylla de förpliktelser medlemmen har förbundit sig till när den anslutit sig till föreningen, eller om medlemmen genom sitt förfarande i eller utanför föreningen har skadat föreningen avsevärt eller om medlemmen inte längre uppfyller de kriterier för medlemskap som fastställs i lag eller i föreningens stadgar.

§5 Anslutnings- och medlemsavgift

Storleken på den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs av medlemmarna besluts av representantskapets möte Styrelsen Sekretariatet.

Representantskapets möte

Representantskapets möte är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem kan delta med högst fyra representanter, men har enbart en röst.

Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en president, vicepresident, general sekreterare och tre andra ordinarie medlemmar samt tre suppleanter som alla utses vid representantskapets ordinarie mötet. Styrelsens mandattid är två år. Styrelsen utser inom eller utom sig en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen har normalt två möten per år. Skriftlig kallelse skall skickas minst två månader föremötet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

Sekretariatet

Sekretariatet består av styrelsens president och generalsekreterare. Sekretariatet verkställer uppgifter på uppdrag av styrelsen, kallar till och förbereder möten, för protokoll och Räkenskaper och väcker på eget initiativ frågor för styrelsen.

§7 Föreningens namnteckning

Föreningens namnteckningsrätt innehas av styrelsens president, vicepresident, generalsekreterare eller kassör, alltid två tillsammans.

§8 Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskarna revisorerna senast en månad före representantskapets ordinarie möte. Verksamhetsgranskarna revisorerna ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före representantskapets ordinarie möte.

§9 Föreningens möten

Representantskapets ordinarie möte hålls vartannat år före utgången av juni månad på en av styrelsen fastställd dag.

§10 Sammankallande av möten

Styrelsen måste sammankalla representantskapets möte senast två månader före mötet per post eller e-post.

§11 Ordinarie möten

Under representantskapets ordinarie möte behandlas följande:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokoll justerare och vid behov två rösträknare
 3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet inklusive godkännande av representanter och eventuella fullmakter
 4. Godkännande av dagordning för mötet
 5. Genomgång av bokslut, årsrapport och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande
 6. Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de övriga redovisningsskyldiga
 7. Fastställande av verksamhetsplan, intäkter och utgifter samt storlek på anslutnings- och medlemsavgifter för de kommande två åren
 8. Val av en president, vice president, generalsekreterare och övriga styrelsemedlemmar
 9. Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter eller två revisorer och deras suppleanter
 10. Behandling av övriga ärenden som ingått i möteskallelsen.

Om en medlem vill att ett ärende skall behandlas vid mötet, måste medlemmen skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

§12 Ersättning för resekostnader

Varje medlem står för sina egna kostnader vid möten i föreningen om inte styrelsen beslutar annat vid speciella tillfällen. Föreningen står för alla kostnader vid styrelsemöten, frånsett resekostnader, samt alla kostnader för sekretariatet.

§13 Hederstecken

Föreningens styrelse kan dela ut organisationens hederstecken. Hederstecknet kan tilldelas person som har gjort en extraordinär insats för föreningen.

§14 Ändring av stadgar

Minst 4/5 av medlemmarna skall rösta för ändringar i stadgarna vid representantskapets möte.

Ändring av stadgarna bör nämnas i möteskallelsen. Förslag till ändringar av stadgarna skall skickas till medlemmarna minst två månader före ärendets behandling.

§15 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas vid representantskapets möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoriteten av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska nämnas om upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.


Dessa stadgar är en kopia på dem som finns registrerade hos Finska Patent och registreringsstyrelsen i Helsingfors från den 20/11-2013.