Policyer och praxis

STR är ett stort förbund med många aktörer inom olika delar av branschen. För att få samsyn inom olika områden arbetar förbundet fram bland annat gemensamma policyer och praxis. Exempel på dessa finns i länkarna nedan.

Förutom policys och praxis är STR:s pedagogiska grundsyn vägledande i framtagande av material och kurser. STR strävar efter att såväl förbundet centralt som medlemsföretagen arbetar utifrån en pedagogisk grundsyn som hjälper till att forma utbildningar, vars mål i förlängningen är trygga, säkra och miljömedvetna förare.

STR Miljöpolicy

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR)* och STR medlemsföretag vill verka för en hållbar utveckling där man bidrar till att minska vår negativa miljöpåverkan. Hållbarhetsarbetet och fokus på miljö ska genomsyra hela verksamheten och kommuniceras öppet.
Vi ska vara ett föredöme i branschen genom att ständigt minska vår egen miljöpåverkan. Vi vill utmana oss själva och försöka gå i bräschen för andra som arbetar inom områden som har en stor negativ miljöpåverkan. Vi följer gällande miljölagstiftning och myndighetskrav.

Vi vill minska den negativa miljöpåverkan genom att
 • utveckla förarutbildningen så att framtidens förare är väl medveten om körsättets betydelse för miljön och kommer på så sätt att vara med och minska den negativa miljöpåverkan i framtiden
 • hela tiden ledas av våra egna miljömål med uttalade minskningar av användandet av fossila drivmedel
 • välja miljöanpassade alternativ när det gäller material och arbetssätt i vår verksamhet
 • välja leverantörer och samarbetspartners utifrån en sammanvägning av miljö, kvalitet, ekonomi och social hållbarhet
 • effektivisera vår energiförbrukning
 • arbeta för en god resurshushållning
Förbundet ska ombesörja att
 • alla medlemmar är informerade om STR:s miljömål och miljöpolicy för att kunna implementera dessa i den egna verksamheten
 • alla medarbetare och förtroendevalda är informerade om STR:s miljöpolicy för att kunna agera i enlighet med denna
 • det finns en resepolicy där tjänsteresor regleras utifrån ett kostnadseffektiv, miljöanpassat och säkert resande
 • alla medarbetare och förtroendevalda är informerade om STR:s resepolicy för att kunna agera i enlighet med denna
 • medlemmarna erbjuds kompetensutveckling i grundläggande miljörelaterade ämnen för branschen
 • information och kunskap sprids till medlemmarna om miljöfrågor som rör branschen såsom miljöfordon, alternativa drivmedel och ett bränsleeffektivt körsätt
 • miljöfrågorna implementeras i producerade läromedel

 * inklusive dess servicebolag STR Service AB.

Ta även del av STR:s miljömål.

Reseråd

Här finner du en folder om reseråd.

Reseråd

Resepolicy

Denna policy omfattar alla förtroendevalda inom STR, funktionärer under den tid de utför uppdrag för STR-koncernen samt anställd personal inom STR-koncernen. Ta del av resepolicyn här.

 Resepolicy

Trafiksäkerhetspolicy

STR strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att alla förtroendevalda inom STR, funktionärer och uppdragstagare och att andra trafikanter inte ska komma att drabbas av ohälsa och olycksfall i trafiken. Därför har följande övergripande trafiksäkerhetspolicyfastställts av STR:s förbundsstyrelse.

 Trafiksäkerhetspolicy

Alkohol- och drogpolicy

Inom förarutbildningen är nykterhet och drogfrihet av grundläggande betydelse. Trafikutbildare ska inte bara kunna garantera uppdragsgivare, elever, handledare och personal en drogfri vistelse i trafiken, utan också verka som föregångare i arbetet med att påverka unga trafikanters attityder till alkohol och droger.

Alkohol- och drogpolicy

Ersättning och återbetalning vid avbeställning

STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m m. STR:s praxis innehåller riktlinjer angående ersättning och återbetalning vid avbeställning av teorikurs och lektioner, för både privatkund och utbildningsföretag. Innehållet är i linje med konsumenttjänstlagen. Den är framarbetad av juridisk sakkunnig och fastställt av fullmäktige 2001-06-16. Reviderad senast av fullmäktige 2015-05-29.

 Praxis

Presentkort

Presentkortet gäller för tjänster på det utbildningsföretag som utfärdat presentkortet. Datum, underskrift och stämpel ska finnas på presentkortet. Presentkort är inte personligt utan får överlåtas. Saknas uppgift om giltighetstid får man utgå från att presentkortet gäller i tio år från det att det utfärdades. STR hade tidigare ett krav på att presentkort inom ett medlemsföretag skulle ha en giltighet på lägst fyra år. Detta krav upphörde i ett beslut på Riksmötet 2011-05-28. Det är nu upp till medlemsföretaget att avgöra en skälig giltighet för presentkortet. 

 Presentkort