Ansök om medlemskap i STR

Så blir du medlem i STR

2018 övergick Sveriges Trafikskolors Riksförbund till Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Den nya organisationen har öppnat upp för fler potentiella trafikutbildare som medlemmar samt olika medlemsnivåer.

Du kan läsa mer om de olika medlemskapen nedan och ta del av förutsättningar för medlemskapet. Känn dig välkommen in i STR!

Företagsmedlem

Medlemskapet riktar sig till näringsidkare som bedriver tillståndspliktig förarutbildning och ställer upp på
STR:s beslutade krav.
Företagsmedlemmar får - bland mycket annat - möjlighet att delta i STR-grupper och har yttrande-, förslags- och rösträtt. Företaget kan ta del av rabatter, ramavtal och kurser. Företagsmedlemmens kunder får även tillgång till STR:s reklamationsnämnd.

Beräkning av avgifter

Medlemsavgiften till förbundet består av en årsavgift. Avgifternas storlek fastställs för varje kalenderår av fullmäktige. Huvudregeln för årsavgiften för företagsmedlem baseras på antalet på-anmälda utbildare hos Transportstyrelsen. Medlemsavgiften faktureras från förbundet månadsvis.

Är verksamheten vilande och inga på-anmälda utbildare finns utgår basavgiften, dvs. medlemsavgiften för en utbildare.

 • Lärare 1- 5:   1545 kr per utbildare (på-anmäld eller godkända av STR)
 • Lärare 6- 15;   1030 kr per utbildare (på-anmäld eller godkända av STR)
 •  Lärare 16- 29:   515 kr per utbildare (på-anmäld eller godkända av STR)
 • Lärare 30-:   300 kr per utbildare (på-anmäld eller godkända av STR)

Exempel:
Ett företag med 6 utbildare betalar 5 x 1545 + 1 x 1030 kr = 8 755 kr
Ett företag med 30 utbildare betalar 5 x 1545 + 10 x 1030 kr + 14 x 515 kr + 1 x 300 kr = 25 535 kr

Undantag från huvudregeln, exempel
För trafikövningsplatser kan avgiften baseras på antalet elever och beräknas med 2 kr/elev för riskutbildning 1 och 2, behörighet A+B.

Ansökningsblankett för att bli företagsmedlem >>

Blanketten innehåller även kundansökan hos STR Service AB.

Guldmedlem

Företagsmedlemmar kan ansöka om att få tillhöra en högre krav- och kvalitetsnivå som kallas Företagsmedlem Guld. Den medlemsnivån innehåller bland annat ytterligare förmåner och krav för samma medlemsavgift. 

Ansökningsblankett för att bli guldmedlem>>

Intressemedlem

Det här medlemskapet vänder sig till intresseorganisationer med koppling till trafikutbildarbranschen samt gymnasieskolor. Personal/medlemmar, lärare inom intresseorganisation samt  studerande på trafiklärarutbildningarna kan ansöka om personligt intressemedlemskap. Intressemedlemmar får ta del av information från STR, ges tillgång till vissa kurser och har möjlighet att delta i STR-grupper. Intressemedlem har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt på regions- och fullmäktigemöten samt till regionrådet. 

Beräkning av avgifter

Medlemsavgiften till förbundet består av en årsavgift och en extra uttaxering. Avgifternas storlek fastställs för varje kalenderår av fullmäktige.

Årsavgiften för intresseorganisation är 1545 kr per år och 260 kr för person som ansökt om medlemskap.

Ansökningsblankett, intressemedlem-organisation_gymnasieskola >>

Ansökningsblankett, intressemedlem-person >>

 

Företagsmedlemskap

Grundkrav

Medlemsansökan hanteras av STR:s medlemsnämnd och i ansökan intygar man om att följa organisationens beslutade krav. Kraven har inriktning på fyra områden; utbildningsföretaget, anställda/konsulter, eleven och miljöarbetet.

För att kunna ansöka om företagsmedlemskap måste företaget:
 • vara registrerat hos Bolagsverket och inneha både F-skatt och momsregistrering.
 • ha ett giltigt tillstånd av tillståndsgivande myndighet.
 • utse en företagsrepresentant som blir talesperson för medlemsföretaget och som avger sin röst i STR:s digitala röstningsförfaranden. Personen behöver vara väl förtrogen med STR:s beslutade medlemskrav och hantera dessa inom verksamheten.
 • person med koppling till företaget ska genomfört, STR:s medlemsutbildning
 • ha en miljöpolicy/miljömål som minst uppgår till STR:s antagna
 • kontinuerligt genomföra kompetensutveckling för all personal.
 • ha kollektivavtal när företaget har anställda, vilket innebär anslutning till arbetsgivarorganisation alternativt hängavtal till löntagarorganisation. 
 • ha konsultavtal med eventuella konsulter.
 • genomföra alkotest före den praktiska körningen på samtliga körkortsbehörigheter och förarbevis.
  Testen genomförs med alkolås enligt EU-standarden EN 50436-2:2014 eller med alkomätare enligt EN 15964:2011, eller med sållningsinstrument/förscreeningsprodukter varav för närvarande accepteras Dräger Alcotest 5000 eller Palmencos Lion AlcoBlow.
 • tillhandahålla kunden en individanpassad undervisning med för kunden lämpligt material på svenska och i den mån den finns översatt till engelska.
 • tillämpa av STR beslutade krav på mc och mopedutbildning
 • följa det informationskrav via online till elev/kund som finns beskrivet i bilaga 3 i stadgarna för STR, se nedan.
 • årligen besvara förbundsenkät och göra en företagsdeklaration.
Inom medlemskapet åtar du som representant även att se till att:
 • I normalfallet deltaga i den demokratiska processen och avge sin röst i STR:s digitala röstningsförfaranden.
 • Följa av fullmäktige, förbundsstyrelsen, STR:s medlemsnämnd och reklamationsnämnd fattade beslut.
 • Uppträda lojalt mot förbundet och dess medlemmar samt följa förbundets grundläggande värderingar.
 • Medlem får inte utan förbundsstyrelsens godkännande offentligen göra yttranden eller framställningar i förbundets namn.
 • Medlem får inte offentligen göra uttalanden som strider mot förbundets grundläggande värderingar i väsentliga frågor.
Informationskrav till elev/kund ska finnas tillgängligt digitalt, enligt STR:s stadgar, bilaga 3:
 • En dokumenterad plan över utbildningen ska erbjudas. 
 • En kostnadsberäkning av utbildningen ska erbjudas.
 • Elevens handledare ska ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner.
 • Utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer ska erbjudas.
 • Information om hur mörkerutbildning genomförs.
 • Tydlig information ska ges om:
  - Att alkotest sker före varje praktisk lektion
  - Hur och när lektioner/grupplektioner genomförs både under vinter- och sommartid
  - Företagets personal och deras roller
  - Hur STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning tillämpas
  - Att möjlighet till prövning i STR:s reklamationsnämnd, vid en eventuell tvist finns
  - Vilka de ordinarie priserna är
  - Lektionernas längd
  - Exakt vilka produkter och tjänster som ingår i eventuella erbjudanden till kund
  - Vilka betalningssätt som finns.

Guldmedlemskap

Företagsmedlem guld omfattas förutom av STR:s grundläggande medlemskrav för företagsmedlem, även av följande ekonomisystem-, personal-, utbildnings- och kvalitetskrav)

Ekonomi

 • Företaget är ett aktiebolag för att synliggöra företagets resultat.
 • Företaget skall på uppmaning kunna uppvisa bevis om kreditvärdighet, lägst A.
 • Eleven erbjuds körkortslån genom kreditbolag.
 • En digital kassafunktion krävs för löpande utbildningstjänster för privatpersoner, där ekonomi/reskontra är synliggjort för elev/kund online.
 • Kostnadskalkyl ska lämnas till elev/kund vid utbildningsplanering. Denna kalkyl är inte att jämföra med en offert utan en beräkning av kostnaden utifrån individens förutsättningar för vald utbildning. Ny kalkyl ska göras när förutsättningar väsentligt förändras.

Personal

 • Om företaget har anställd personal så skall företaget inneha kollektivavtal genom medlemskap i arbetsgivarorganisation.
 • Företaget genomför regelbundna personalmöten.
 • Företaget har tillsammans med personalen upprättat en uppförandekod som presenteras för företagets kunder/elever.

System-, utbildningskrav

 • Företaget erbjuder utbildningsupplägg enligt STR:s pedagogiska grundsyn
 • Företaget skall kunna erbjuda och genomföra en fullständig utbildning enligt kursplan inom den behörighet som man har tillstånd för.
 • Företag som i utbildningskort godkänt elev på alla tillgängliga moment enligt gällande undervisningsplan skall anmäla dessa elever till förarprov på trafikskolans kod, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
 • Företaget ska använda digitalt utbildningskort i utbildningar där det krävs. Lärares kommunikation och feedback med kund/elev skall då tillgängliggöras online.
 • En tillgänglig e-handel krävs av de företag som säljer produkter och tjänster till privatpersoner.
 • Elev/kund ska kunna boka lektions- /kurstillfällen online.

Kvalitetskrav

 • Miljöpolicy och miljömål som visar att man aktivt strävar efter att göra sin verksamhet mer miljömässigt hållbar. Miljöarbetet måste minst uppgå till STR:s beslutade miljömål. Företaget skall löpande dokumentera hur miljöarbetet utvecklas.
 • Företaget genomför kundutvärderingar vilka är en del av det interna kvalitetsarbetet.
 • Företaget marknadsför sitt medlemskap i STR och använder STR:s guldlogga på sina digitala plattformar.
 • Företaget kommunicerar på sina digitala plattformar vad guldmedlemskapet innebär.

Kvalitetskontroll

 • För att leva upp till sitt medlemskap i en högre kvalitetsnivå kommer det att finnas krav på att fylla i en särskild förbundsenkät och en företagsdeklaration där företaget själv, med s.k egenkontroll, får redovisa hur man tillämpar gällande krav.
 • Utöver företagsdeklaration kommer uppföljning att ske via revisioner, stickprovskontroller och mätningar.
 • Regelbundna kvalitetskontroller av företagsmedlem guld sker i första hand genom:
 • Kontroll av företagets tillstånd.
 • Kontroll av att företaget är godkänt för F-skatt och moms.
 • Kontroll av företagets kreditvärdighet.
 • Kontroll av medlemskap i arbetsgivarorganisation.
 • Kontroll att beslutad kundinformation presenteras på företagets digitala plattform.
 • Kontroll av tillgänglig e-handel och information om distansavtal av de företag som säljer produkter och tjänster till privatpersoner.
 • Om företagsmedlem guld vid två kvalitetskontroller i följd inte uppnår fastställda kvalitetskrav, ändras medlemskapet, efter beslut i medlemsnämnden, till grundnivå för företagsmedlem.
 • Företagsmedlem guld kan också själv begära att medlemskapet ändras till grundnivå för företags­medlem.

 

Uppföljning

STR:s medlemskrav följs upp bland förbundets medlemmar. Detta för att STR fortsatt ska vara en trovärdig och stark organisation. Den systematiska uppföljningen är resultatet av ett styrelsebeslut. Du kan läsa mer här.

Om medlemskapet upphör

Som medlem i STR omfattas du av beslutade medlemskrav. Besluten har skett i STR:s fullmäktige, vilka är organisationens högsta beslutande instans. Beslutet för medlemskapets upphörande regleras i STR:s stadgar bilaga 3.

Punkterna nedan är exempel på skäl till att ett företagsmedlemskap upphör:

 • Medlemskap för företagsmedlem som bedriver tillståndspliktig verksamhet upphör om företaget inte längre har gällande tillstånd för att bedriva sin näringsverksamhet.
 • Medlemskap upphör för företagsmedlem som, trots påminnelser, inte fullgör sitt betalningsansvar till förbund eller dess servicebolag.
 • Medlemskap upphör för företagsmedlem som, trots påminnelser, inte uppfyller medlemskraven avseende nedanstående punkter. Detta gäller om företaget:

-inte tecknat hängavtal med löntagarorganisation alternativt inte är medlem i arbetsgivarorganisation, dvs företaget saknar kollektivavtal för sin anställda. Läs mer om kollektivavtal >>

-inte besvarar förbundsenkät med företagsdeklaration gällande uppfyllande av medlemskrav.

-inte genomfört företagsutbildning, Företagsutbildning 1.

-saknar godkänd F-skatt och/eller ej är momsregistrerad hos Skatteverket.

-annonserar med annat företagsnamn än sitt/sina egna i sin marknadsföring.

 

Vad kan jag göra för att få vara kvar som medlem i STR?

Innan beslut om medlemskapets upphörande har bristerna presenterats för medlemmen via e-postutskick samt att medlemmen fått tid på sig för att åtgärda dessa. Om medlemmen bestämt sig för att rätta sig efter kravet som ärendet avser ska en dokumentation som styrker åtgärden skickas. Detta görs på följande sätt:

Börja med att skicka e-post till info@str.se . I mejlet ska medlemmen beskriva ärendet och vilka åtgärder medlemmen tänker vidta för att rätta till de aktuella bristerna. Dessutom ska medlemmen även informera om när dokumentationen av de genomförda åtgärderna ska lämnas.

 

Vad innebär det för företaget när medlemskapet upphör?

När datumet för eventuell överklagan passerat skickas det ut en bekräftelse på medlemskapets upphörande vilket innebär att:

 • Företaget inte längre har tillgång till medlemsrabatter.
 • Eventuella ramavtal inte längre får nyttjas.
 • Information och olika lärarstöd kopplat till medlemskapet upphör.
 • Företaget får inte längre använda medlemsdekaler, bilder och lärarmaterial som är kopplat till medlemskapet i sin marknadsföring, i undervisningen eller på webbplatsen.

 

Kan företaget vara kvar som kund för vidare köp i webbutik och användandet av licenser?

Om företaget fortsatt har utbildningstillstånd, är registrerat för F-skatt och moms kan kundrelationen kvarstå. Detta innebär att beställningar i STR:s webbutik, användandet av licenser till exempel aSTRa WEB, e-handel, YKB lärarmaterial och tjänsterna i Elevcentralen fortsätt kan användas, till ordinarie pris. Klicka dig in till STR:s webbutik för att läsa mer.