Medlemskrav

Företagsmedlemskap

Grundkrav

Medlemsansökan hanteras av STR:s medlemsnämnd och i ansökan intygar man om att följa organisationens beslutade krav. Kraven har inriktning på fyra områden; utbildningsföretaget, anställda/konsulter, eleven och miljöarbetet.

För att kunna ansöka om företagsmedlemskap måste företaget:
 • vara registrerat hos Bolagsverket och inneha både F-skatt och momsregistrering.
 • ha ett giltigt tillstånd av tillståndsgivande myndighet.
 • utse en företagsrepresentant som blir talesperson för medlemsföretaget och som avger sin röst i STR:s digitala röstningsförfaranden. Personen behöver vara väl förtrogen med STR:s beslutade medlemskrav och hantera dessa inom verksamheten.
 • person med koppling till företaget ska genomfört, STR:s medlemsutbildning
 • ha en miljöpolicy/miljömål som minst uppgår till STR:s antagna
 • kontinuerligt genomföra kompetensutveckling för all personal.
 • ha kollektivavtal när företaget har anställda, vilket innebär anslutning till arbetsgivarorganisation alternativt hängavtal till löntagarorganisation. 
 • ha konsultavtal med eventuella konsulter.
 • genomföra alkotest före den praktiska körningen på samtliga körkortsbehörigheter och förarbevis.
  Testen genomförs med alkolås enligt EU-standarden EN 50436-2:2014 eller med alkomätare enligt EN 15964:2011, eller med sållningsinstrument/förscreeningsprodukter varav för närvarande accepteras Dräger Alcotest 5000 eller Palmencos Lion AlcoBlow.
 • tillhandahålla kunden en individanpassad undervisning med för kunden lämpligt material på svenska och i den mån den finns översatt till engelska.
 • tillämpa av STR beslutade krav på mc och mopedutbildning
 • följa det informationskrav via online till elev/kund som finns beskrivet i bilaga 3 i stadgarna för STR, se nedan.
 • årligen besvara förbundsenkät och göra en företagsdeklaration.
Inom medlemskapet åtar du som representant även att se till att:
 • I normalfallet deltaga i den demokratiska processen och avge sin röst i STR:s digitala röstningsförfaranden.
 • Följa av fullmäktige, förbundsstyrelsen, STR:s medlemsnämnd och reklamationsnämnd fattade beslut.
 • Uppträda lojalt mot förbundet och dess medlemmar samt följa förbundets grundläggande värderingar.
 • Medlem får inte utan förbundsstyrelsens godkännande offentligen göra yttranden eller framställningar i förbundets namn.
 • Medlem får inte offentligen göra uttalanden som strider mot förbundets grundläggande värderingar i väsentliga frågor.
Informationskrav online till elev/kund enligt STR:s stadgar, bilaga 3:
 • En dokumenterad plan över utbildningen ska erbjudas. 
 • En kostnadsberäkning av utbildningen ska erbjudas.
 • Elevens handledare ska ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner.
 • Utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer ska erbjudas.
 • Information om hur mörkerutbildning genomförs.
 • Tydlig information ska ges om:
  - Att alkotest sker före varje praktisk lektion
  - Hur och när lektioner/grupplektioner genomförs både under vinter- och sommartid
  - Företagets personal och deras roller
  - Hur STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning tillämpas
  - Att möjlighet till prövning i STR:s reklamationsnämnd, vid en eventuell tvist finns
  - Vilka de ordinarie priserna är
  - Lektionernas längd
  - Exakt vilka produkter och tjänster som ingår i eventuella erbjudanden till kund
  - Vilka betalningssätt som finns.

Guldmedlemskap

Företagsmedlem guld omfattas förutom av STR:s grundläggande medlemskrav för företagsmedlem, även av följande ekonomi-/systemkrav, utbildningsmål och kvalitetskontroll.

Ekonomi-/systemkrav:
 • Företaget ska använda och på uppmaning kunna uppvisa ekonomiska nyckeltal i sin verksamhet. Bevis om soliditet, lägst A.
 • Företaget är ett aktiebolag för att synliggöra företagets resultat.
 • Ägare/företagsrepresentant ska ha genomgått STR:s medlemsutbildning guld.
 • Företaget med anställd personal ska vara medlem i arbetsgivarorganisation.
 • Elev/kund ska kunna boka lektions-/kurstillfällen online.
 • Företaget ska använda digitalt utbildningskort innehållande lärares kommunikation och feedback med kund/elev vilket tillgängliggörs denne online. Detta gäller endast de utbildningar där tillgång till detta finns.
 • En tillgänglig e-handel krävs av de företag som säljer produkter och tjänster till privatpersoner.
 • En digital kassafunktion krävs för löpande utbildningstjänster för privatpersoner, där ekonomi/reskontra är synliggjort för elev/kund online.
 • Kostnadskalkyl ska lämnas till kunden. Denna kalkyl är inte att jämföra med en offert utan en beräkning av kostnaden utifrån individens förutsättningar för vald utbildning. Ny kalkyl ska göras när förutsättningar väsentligt förändras.
Utbildningsmål:
 • Företaget ska kunna erbjuda och genomföra en fullständig utbildning enligt kursplan inom den behörighet som man har tillstånd för.
 • Företaget har ett medelvärde på Nöjdkundindex mätning (NKI) över 70.
 • Miljöpolicy/miljömål som minst uppgår till STR:s antagna.
Kvalitetskontroll:
 • För att leva upp till sitt medlemskap i en högre kvalitetsnivå kommer det att finnas krav på att fylla i en särskilt anpassad företagsdeklaration där företaget själv, med s.k. egenkontroll, får redovisa hur de tillämpar gällande miljö och kvalitetskrav.
 • Företag som i utbildningskort godkänt elev på alla tillgängliga moment enligt undervisningsplan ska på trafikskolans kod anmäla samtliga dessa elever till förarprov om inte synnerliga skäl föreligger.
 • Utöver företagsdeklaration kommer uppföljning att ske via revisioner, stickprovskontroller och mätningar.
 • Om företagsmedlem guld vid två kvalitetskontroller i följd inte uppnår fastställda kvalitetskrav, ändras medlemskapet, efter beslut i medlemsnämnden, automatiskt till grundnivå för företagsmedlem.
 • Företagsmedlem guld kan också själv begära att medlemskapet ändras till grundnivå för företagsmedlem.

Uppföljning

STR:s medlemskrav följs upp bland förbundets medlemmar. Detta för att STR fortsatt ska vara en trovärdig och stark organisation. Den systematiska uppföljningen är resultatet av ett styrelsebeslut. Du kan läsa mer här.