Utbildning

Trafiklärarutbildningen är en cirka 1,5-årig utbildning inom Yrkeshögskolan.

Följande förutsättningar gäller för tillträde till utbildningar inom Yrkeshögskolan:
Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan
Se främst 3 kap: Tillträde till utbildningen

Utöver ovanstående förutsättningar, gäller följande krav för utbildning till trafiklärare:

Nedanstående föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2017 och tillämpas första gången på utbildning som beslutas efter den 1 januari 2018:

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning trafiklärare ska ha krav på särskilda förkunskaper och villkor; beslutade den 10 maj 2017.

(För tidigare beviljade utbildningsstarter kan krav på andra särskilda förkunskaper gälla. Se därför vad varje enskild utbildning har för krav.)

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver med stöd av 3 kap. 3 a § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan följande.

1 § För utbildningar inom yrkeshögskolan, med inriktning trafiklärare, gäller följande krav på särskilda förkunskaper och villkor.

Utöver de krav som ställs i 3 kap. 1 och 2 § förordningen om yrkeshögskolan ska sökande till utbildningar till trafiklärare:
 • ha uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E i svenska 2 eller svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper,
 • inneha körkort med förarbehörighet B, och under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och
 • ha vana och skicklighet att köra fordon av det slag som avses i punkt 2, samt kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser.
För godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare skall:
 • sökanden ha fyllt 21 år,
 • ha ett körkort med förarbehörighet B och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och
 • ha den behörighet som utbildningen avser.
Viktigt att veta

För att få arbeta som trafiklärare krävs, förutom godkänd examen från trafiklärarutbildningen, personlig lämplighet. Den personliga lämpligheten kontrolleras av Transportstyrelsen, efter examen från trafiklärarutbildningen. 

Den som har:
 • fått sitt körkort återkallat i tre månader eller mer under de senaste tre åren
 • gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser
 • eller har haft alkolås som villkor för att få fortsätta köra bil
 • dömts för vålds- eller sexualbrott

riskerar att inte anses lämplig av Transportstyrelsen. 

Vill du veta mer, kontakta den utbildningsanordnare du tänker ansöka till.
Aktuella utbildningsanordnare
(Länk till Yrkeshögskolan, SÖK - Trafiklärare, Trafiklärarutbildning)

Urval

Om antalet platser inom en utbildning är mindre än antalet behöriga sökande får ett urval göras. Hänsyn ska då tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Vid urvalet får en eller flera av följande urvalsgrunder användas: betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Kursinnehåll omfattar både teori och praktik:
 • Arbetsmiljö
 • Fordonssäkerhet och miljö
 • Författningskunskap Trafik
 • Trafikpsykologi
 • Trafiksäkerhetsarbete
 • Lärande i arbete 1 ("LIA" - en delkurs under utbildningen, förlagd på trafikskola)
 • Lärande i arbete 2 ("LIA" - en delkurs under utbildningen, förlagd på trafikskola)
 • Yrkespedagogik Trafiklärare 1
 • Yrkespedagogik Trafiklärare 2
 • Examensarbete

Mer information från MYH om avsiktsförklaring
(riktad till LIA-skolor och ledningsgrupper vid trafiklärarutbildningar)