Utbildning

Trafiklärarutbildningen sker inom Yrkeshögskolan och pågår i ungefär 1,5 år. Det finns en förordning som styr förutsättningarna för tillträde till utbildningar inom Yrkeshögskolan.

Utöver de krav som ställs i förordningen om yrkeshögskolan ska sökande:

 • ha uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E i svenska 2 eller svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper,
 • inneha körkort med förarbehörighet B, och under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och
 • ha vana och skicklighet att köra fordon av det slag som avses i punkt 2, samt kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser.

För godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare ska:

 • sökanden ha fyllt 21 år,
 • ha ett körkort med förarbehörighet B och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och
 • ha den behörighet som utbildningen avser. 

För att få arbeta som trafiklärare krävs, förutom godkänd examen från trafiklärarutbildningen, personlig lämplighet.

Den personliga lämpligheten kontrolleras av Transportstyrelsen, efter examen från trafiklärarutbildningen. För att anses som lämplig ska den sökande:

 • inte ha fått sitt körkort återkallat i tre månader eller mer under de senaste tre åren
 • inte gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser eller har haft alkolås som villkor för att få fortsätta köra bil
 • inte dömts för vålds- eller sexualbrott

Om antalet platser inom en utbildning är mindre än antalet behöriga sökande får ett urval göras. Hänsyn ska då tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Vid urvalet får en eller flera av följande urvalsgrunder användas: betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Kursinnehåll på trafiklärarutbildningen omfattar både teoretiska och praktiska delar:

 • Arbetsmiljö och ansvar
 • Fordonssäkerhet och miljö
 • Författningskunskap
 • Trafikpsykologi
 • Trafiksäkerhetsarbete
 • Yrkespedagogik - Trafiklärare 1
 • Yrkespedagogik - Trafiklärare 2
 • Lärande i arbete 1, termin 2 ("LIA" - en delkurs under utbildningen, förlagd på trafikskola)
 • Lärande i arbete 2, termin 3 ("LIA" - en delkurs under utbildningen, förlagd på trafikskola)
 • Examensarbete

Aktuella föreskrifter
MYHFS 2009:130
MYHFS 2017:5
MYHFS 2016:10

 

Utbildningens ledning och studerandeinflytande
Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan

4 kap. Utbildningens ledning
2 § Ledningsgruppen för utbildningen ska
1. se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, denna och andra förordningar och föreskrifter som har meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan samt i enlighet med beslut av myndigheten,
2. anta sökande till utbildningen,
3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12 §,
4. utfärda examens- och utbildningsbevis, och
5. svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.
3 § Ledningsgruppen ska bestå av
1. företrädare för de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen,
2. minst en företrädare för skolväsendet,
3. minst en företrädare för de studerande, och
4. den person som avses i 6 §.
Om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningsanordnare, ska varje sådan person som avses i 6 § ingå i gruppen.
Den eller, om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningsanordnare, de ansvariga utbildningsanordnarna får utse ledamöter utöver dem som anges i första och andra styckena.
4 a § Flertalet av ledamöterna i en ledningsgrupp ska vara företrädare för arbetslivet. Detta är dock inte ett krav när det gäller en sådan ledningsgrupp som avses i 4 § andra stycket. Förordning (2017:852).

Ledningen av det dagliga arbetet
6 § Det ska finnas en av den ansvariga utbildningsanordnaren utsedd person som leder det dagliga arbetet i verksamheten.
Denna person ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

Studerandeinflytande
7 § De studerande ska ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle att påverka utbildningens uppläggning och genomförande.