Organisation

Regioner och verksamhet

STR förbund är geografiskt indelat i sju regioner. Verksamheten leds av en förbundsstyrelse som består av valda representanter från de sju regionerna. Förbundets högsta beslutande organ är fullmäktige med 14 valda ledamöter från regionerna. För medlemmarnas service och för försäljning av utbildningsmaterial samt tjänster finns servicebolaget STR Service AB med tillhörande dotterbolag STR Media och IT AB och STR Innovation AB.

Medlemskap

STR består av anslutna företag, organisationer och personer. Varje antagen medlem väljer att tillhöra en av förbundets sju regioner. Det finns olika medlemskap i STR beroende på servicenivå och typ av företag. De medlemskap som erbjuds är:

  • Företagsmedlem
  • Hedersmedlem
  • Intressemedlem

Läs mer om de olika medlemskapen i STR och vad de innebär.

STR - organisation och ägande

• STR förbund är en ideell förening och leds av en förbundsstyrelse som består av valda representanter från sju regioner.

• Förbundets högsta beslutande organ är fullmäktige med 14 valda ledamöter från regionerna. Det är fullmäktige som på riksmötet varje år utser ledamöterna i förbundsstyrelsen och beslutar om inriktning som t ex budget, verksamhetsplan med mera.

• För medlemmarnas service, försäljning samt utveckling av utbildningsmaterial och tjänster finns servicebolaget STR Service AB. STR förbund äger samtliga aktier (100 %) i STR Service AB. Medlemmarna är medlemmar i STR Förbund men äger inga aktier i STR Service AB.

• STR Service AB har som uppdrag att generera vinst och ska kunna göra en utdelning till STR förbund. Hur stor denna utdelning är kan variera beroende på STR förbunds behov och STR Service AB:s ekonomiska möjligheter. De senaste åren har utdelningen varit omkring 10 % av omsättningen före skatt.

• Vinsten finansierar via utdelning förbundets verksamhet. Pengarna går alltså tillbaka in i förbundet och används för att bekosta förbundets styrelse, regionernas arbete, stöd till trafiklärarutbildningen, politisk påverkan, vårmöte, riksmöte med mera.

• STR Service AB styrs via förbundsstyrelsens ägardirektiv – ett dokument som tydliggör vad STR Service AB ska uppnå, hur det ska styras och vad som är den gemensamma målbilden.

• Förbundsstyrelsen utser en bolagsstyrelse för ledning, styrning av STR Service AB enligt ägardirektivet och enligt aktiebolagslagen. Bolagsstyrelsen utser en VD vars uppgift enligt aktiebolagslagen är att förvalta bolagets ekonomi och verksamhet. VD tar varje år fram en affärsplan som godkänns av bolagsstyrelsen. Bolagsstyrelsen informeras fortlöpande kring måluppfyllelse, ekonomi, personalfrågor och beslutar vid större behov av förändringar som ligger utanför VD:s ansvarsområde.

• STR Service AB äger från 2021 även dotterbolagen STR Media & IT AB och från 2022 STR Innovation AB. Bolagsstyrelsen utser styrelse för dotterbolagen och beslutar om ägardirektiv. VD av bolagsstyrelsen är även VD för dotterbolagen. STR Service AB är även från 2019 delägare i kommunikationsbyrån Identitet. Bolagsstyrelsen utser representant i Identitets styrelse.