Rapporter

Här samlas olika rapporter om förarutbildning framtagna av STR eller av andra organisationer, företag eller myndigheter. Vissa rapporter kan vara låsta till endast STR-medlemmar. I det fall länk saknas hänvisar vi till att söka efter publikationen på respektive organisations, företags eller myndighets hemsida.

Klicka här för att söka hos VTI

Ange notatnummer, exempelvis 23-2011


Alkohol och droger

CAN: Skolelevers drogvanor 2014 - Rapport 146

Nykterhetsstödjande system. Diskussioner i fokusgrupper - VTI rapport, notat 810-2014

8 myter om cannabis - Pelle Olsson och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS - ny upplaga 2014

CAN: Vad vet vi om cannabisanvändningen bland unga? - 2014

SMADIT - Ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv - En intervjustudie - VTI, notat 773-2013

Riskkurva för alkohol, Studie på omkomna personbilsförare i Sverige - VTI, notat 25-2013

Alkohol och droger i trafiken - var står vi idag - Socialmedicinsk tidskrift 6-2012

Förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige - Resultat från EU-projektet DRUID - VTI, notat 23-2011

Alkohol i trafiken - Djupstudier med personer som fällts för rattfylleri - VTI rapport, notat 553-2007

Bilbälten

Bältesanvändningen i Sverige 2015 - VTI, notat 2-2016

Däck

Säkerhetsrisker kopplat till däck, hjul och fälg - VTI, notat 29-2012

Hala däck vid virkestransporter - VTI, notat 681-2010

Förarprov

Vidareutveckling av förarprovsverksamheten inom Trafikverket-lägesanalys med åtgärder - Interpares 20140424

Effekter av sammanhållet förarprov - Transportstyrelsens utredning - TSV 2014-243

Sämre år för år? En studie av förändringen av andelen godkända på körprov för körkortsbehörighet B - Umeå Universitet - BVM Nr 55, 2012

Prov för förarbevis för moped klass II - Enkätstudie avseende provkonstruktion och Provgenomförande - Umeå Universitet - BVM Nr 54, 2012

Prov för förarbevis för moped klass II - Umeå Universitet - BVM Nr 53, 2012

Beskrivning av data om det praktiska förarprovet 2007-2008 och analys av tillförlitligheten - Umeå Universitet - BVM No 51, 2011

Beskrivning av data om det praktiska förarprovet 1998-2005 och analys av tillförlitligheten - Umeå Universitet - BVM No 50, 2011

Utvärdering av kunskapsprovet för körkortsbehörighet AM – Umeå Universitet - BVM No 48, 2011

Samstämmighet mellan kursplan och prov - En studie av kunskapsprovet för körkortsbehörighet AM – Umeå Universitet - BVM No 47, 2011

Provtagares uppfattning om förarprovet - Enkätundersökning före och efter införandet av sammanhållet förarprov - Umeå Universitet - BVM No 45, 2011

Hastigheter

Hastigheter på kommunala gator i tätort. Resultat från mätningar 2013 - VTI rapport, notat 815-2014

Heldragen kantlinje på tvåfältsväg - Hastighet och synbarhet - VTI rapport, notat 809-2014

Hastighetsflödessamband för svenska typvägar - Förslag till reviderade samband baserat på TMS-mätningar från 2009-2011 - VTI rapport, notat 784-2013

Motorcyklisters hastigheter - nivåer och förändringar i samband med nya hastigheter - VTI rapport, notat 760-2012

Hastighetsspridning och trafiksäkerhet - VTI rapport, notat 746-2012

Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet - Effekter på hastighet, etapp 2 - VTI notat 16-2012, rev utg

Vägtrafikens hastigheter - kunskapsinventering - VTI notat 6-2012

Hastighetsdämpande åtgärder - En litteraturstudie med fokus på nya trafikmiljöåtgärder och ITS-orienterade lösningar - VTI notat 17-2011

Trafiksäkerhetseffekter av hastighetskameror etablerade 2006 - Analys av personskador 2007-2008 - VTI rapport, notat 696-2010

Unga på moped - En studie av riskgrupper och riktade polisinsatser för att motverka trimning - VTI rapport, notat 631-2008

Körkortstagande

Novice driver preparation - an international comparison - Del 1 - Rapport som redogör för körkortstagande i världen - 2014

Novice driver preparation - an international comparison - Del 2 - Rapport som redogör för körkortstagande i världen - Olika länders profiler - 2014

Utvecklingen av körkortsinnehav bland unga - VTI rapport, notat 824A -2014

Ungdomars inställning till att ta körkort 2002-2009 - VTI, notat 694-2010

En modell för att prognosticera ungdomars körkortstagande - VTI, notat 511-2006

Miljö

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar - VTI, notat N21-2014

Energieffektiv användning av motorvärmare – Utvärdering av effekten på bränsleförbrukning vid värmning av smörjolja jämfört med värmning av kylvatten - VTI, notat 22-2014

Ecodriving på SJ. Förarperspektiv på tekniska hjälpmedel för beslutsfattande och utbildning i Ecodriving. VTI, notat 26-2013

Olyckor

Kollisioner och olyckor med rådjur i Sverige under 10 år (2003-2012) Variationer i tid, geografi och kostnader - VTI rapport, notat 818-2014

Skadade motorcyklister - En analys av var i vägnätet som motorcyklister skadas och skadornas svårighetsgrad - VTI rapport, notat 817-2014

Statistik över cyklisters olyckor. Faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling. VTI rapport, notat 801-2013

Kan ökad offentlig information om trafikförseelser bidra till att minska antalet olyckor? - VTI, notat 22-2013

Analys av rattfylleriolyckor - var och när sker olyckorna - VTI, notat 14-2012

Motorcyklister som kolliderar med vägräcken - Studie av ett antal typolyckor - VTI, notat 20-2011

Olycksutveckling och djupstudier av dödsolyckor på mc och moped_2.0_2011_Trafikverket

Säkerhet

Strategi för ökad säkerhet på motorcykel och moped åren 2016-2020

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen inom vägtrafik 2017 - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020 - Trafikverket_2018_143

Trafiksäkerhets- och trygghetsaspekter i samspelet mellan gatumiljöns utformning och en energieffektiv belysning - VTI rapport, notat 816-2014

Principle Other Vehicle Warning - VTI - ViP 2014-2

Utmanande situationer, självrapporterade körvanor och förmågor bland äldre bilförare (70+) i Sverige. En enkätundersökning. VTI, notat 9A-2014

Säker framkomlighet - Sammanfattande resultat - VTI rapport, notat 790-2013

Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning - VTI-rapport, notat 770A-2012

Trafiksäkerhetseffekter vid införande av tyngre och längre fordon - En kunskapsöversikt - VTI, notat 17-2012

Bilförares blickbeteende vid cykelöverfarter i mörker och i dagsljus - VTI rapport, notat 733A-2011

Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon - VTI rapport, notat 732-2011

Mobiltelefoner och andra kommunikationsenheter och deras påverkan på trafiksäkerheten - en litteraturgenomgång - VTI rapport, notat 729A-2011

Resultat av en studie av distraktionsvarningssystems påverkan på förarnas blickbeteende - VTI rapport, notat 639A-2009

Yrkesförares syn på regelefterlevnad i trafiken - VTI rapport, notat 613-2008

Förardistraktion – En litteraturstudie - VTI rapport, notat 594A-2007

SARTRE 3-tabellerna - En redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet - VTI rapport, notat 541/541A-2006

Skaderisker för motorcyklister - VTI, notat 11-2006

Transporter

Kartläggning av godstransporterna i Sverige - VTI rapport, notat 752-2012

Trafiklärarutbildning

Rapport - Behov av trafiklärare_riket och regionalt_maj_2022

Rapport - Behov av trafiklärare_riket och regionalt_juni_2021

Rapport - Behov av trafiklärare_riket och regionalt_maj_2019

Trötthet

Bussförares arbetstider kopplat till trötthet - VTI rapport, notat R830-2014

Uttröttning - vad säger lagen? - VTI, notat 20-2013

Varför fortsätter en sömnig förare att köra? - VTI, notat 32A-2012

Sleepiness, crashes and the effectiveness of countermeasures - VTI, notat 12A-2011

Trötthet vid ratten -Kunskapsläget 2010 - VTI rapport, notat 688-2010

Utbildningar

Forskningsrapport - Förarutbildningssystem Umea universitet - 180618

Körkort med villkor automatväxellåda - finns det skäl och möjligheter att underlätta körkortsprocessen?_VTI, notat 10_2018

Effekterna av begränsat handledarskap_VTI rapport, notat 974_2018

Den svenska förarutbildningen - Dagsläge och framtidsutsikter_VTI-rapport, notat 936-2017

Förarprov för personbil - orsaker till den sjunkande godkännandegraden och förslag på åtgärder_VTI rapport, notat 916_2016

Utvecklingen av körkortsinnehav bland unga. Möjliga förklaringar, konsekvenser och trender - VTI rapport, notat 824A-2014

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar_Attention_20140506

Effekten av de nya reglerna för AM-behörighet (moped klass I): en för- och efterstudie - VTI rapport, notat 762-2012

Processutvärdering av körkortsutbildning av EU-moped - VTI rapport, notat 756-2012

Utvärdering av kurser för förare av sportmotorcyklar - Kursdeltagarnas behållning och effekten på försäkringsrapporterade skador - VTI rapport, notat 727-2011

Utvärdering av en ny obligatorisk riskutbildning för motorcyklister - VTI rapport, notat 720-2011

Lärarperspektiv på riskutbildningen för motorcyklister - VTI, notat 18-2011

Workshop om trafik och pedagogik - Vilken forskning bedrivs inom området idag och hur vill vi att den ska utvecklas? VTI, notat 11-2011

En utvärdering av den utökade riskutbildningen för B-körkort, delstudie 4 - VTI rapport, notat 695-2010

Känsla och förnuft - Utvärdering av utbildningsprogram för alkohol- och trafikinformation i gymnasieskolor - VTI rapport, notat 689-2010

Förändringar i den svenska förarutbildningen - Delstudie 3 - Processutvärdering av Kursplan B - VTI rapport, notat 665-2009

Introduktionsutbildnings- och handledarundersökning - Gallup 2009

Riskutbildning 1B - Mistat 2010

Privat övningskörning - en undersökning om hur den utnyttjas och om dess för- och nackdelar för trafiksäkerheten - VTI rapport, notat 481

PILOT - Vidareutbildning av unga bilförare - Slutrapport - VTI rapport, notat 457-2002

Utvärdering av miljöinslagen i introduktionsutbildningen för privat övningskörning: en kvalitativ studie av innehåll och effekter – VTI-rapport, notat 891

Vägar

Räfflor - Effekter och konsekvenser av olika räffeltyper vid mitträffling på 2-fältsvägar - VTI, notat N26-2014

Vägbanereflektorer – trafikantbeteende, upplevelse och bidrag - VTI rapport, notat 819-2014

Ljudvarningar vid vägarbetsplatser för att uppnå sänkta hastigheter - VTI rapport, notat 805-2014

Kantstolpars effekt på trafikantbeteendet - VTI rapport, notat 795-2014

Svenska vägtillståndsmått då, nu och imorgon. Del 1: Då - år 1987-2005. VTI rapport, notat 717-2013

Nya regler för en effektivare vinterväghållning. En förstudie. VTI, notat 38-2013

Mätning av bränsleförbrukning på asfalt- och betongbeläggning norr om Uppsala – Mätningar med personbil och lastbil - VTI, notat 18-2013

GPS-styrd saltspridning - Test på avlyst bana - VTI rapport, notat 791-2012

Vägbelysningens betydelse för fotgängares synbarhet i mörker - VTI rapport, notat 751-2012

Säker framkomlighet - Trafiksäkerhetseffekter på mitträfflade vägar - VTI, notat 28-2012

Trafikanteffektmodeller - inverkan av spårdjup på trafiksäkerhet - VTI rapport, notat 731A-2011

Externt buller från mitträfflor - VTI, notat 13-2009

Vägdamm - små partiklar - stora problem - VTI, tidskrift 2005

Vägtrafikskador

Vägtrafikskadade i sjukvården 2009-2014

Vägtrafikskador 2013-2017

Äldre i trafiken

Utmanande situationer, självrapporterade körvanor och förmågor bland äldre bilförare (70+ i Sverige). En enkätundersökning - VTI, notat N9A-2014

Äldres resvanor, Äldre trafikanter som heterogen grupp och framtida forskningsbehov - VTI, notat 21-2013

Measures to enhance mobility among older people in Scandinavia - VTI rapport, notat 749A-2012

Åtgärder för äldre bilförare - effekter på trafiksäkerhet och mobilitet - VTI rapport, notat 682-2010

Äldre bilförare i Norge och Sverige – studier av olycksinblandning, visuellt sökbeteende, uppmärksamhet och riskmedvetande - VTI rapport. notat 656A-2009

Övrigt

Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2013 - VTI, notat 8-2014

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv. Fokusgruppsintervjuer samt analys av olycks- och skadedata. VTI, notat 23-2013

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning - En fokusgruppstudie - VTI rapport, notat 788-2013

Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2011 - VTI, notat 22-2012

Att mäta allmänhetens kunskaper om trafiksäkerhet - Utveckling och utprövning av instrument - Umeå Universitet - BVM Nr 46, 2011

Förare med funktionshinder - en undersökning om anpassade bilar, körvanor och säkerhet - VTI rapport, notat 466-2001

Utvärderingsundersökning bland STR:s medlemmar angående trafiklärarutbildningen och LIA_151125 (kräver inloggning)

TNS Sifo - Rapport - Trakasserier - 2016 (kräver inloggning)