Rapporter

Här samlas olika rapporter om förarutbildning framtagna av STR eller av andra organisationer, företag eller myndigheter. Antal rapporter som finns på hemsidan kan variera. Vissa rapporter kan vara låsta till endast STR-medlemmar. Saknar du någon rapport eller har frågor, vänligen kontakta STR.

Alkohol och droger

CAN - Skolelevers drogvanor 2014 - Rapport 146
Nykterhetsstödjande system. Diskussioner i fokusgrupper - VTI rapport 810-2014
8 myter om cannabis - Pelle Olsson och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS - ny upplaga 2014
CAN - Vad vet vi om cannabisanvändningen bland unga? - 2014
SMADIT - Ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv - En intervjustudie - VTI notat 773-2013
Riskkurva för alkohol, Studie på omkomna personbilsförare i Sverige - VTI notat 25-2013
Alkohol och droger i trafiken - var står vi idag - Socialmedicinsk tidskrift 6-2012
Förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige - Resultat från EU-projektet DRUID - VTI notat 23-2011
Alkohol i trafiken - Djupstudier med personer som fällts för rattfylleri - VTI rapport 553-2007

Bilbälten

Bältesanvändningen i Sverige 2015 - VTI notat 2-2016

Däck

Säkerhetsrisker kopplat till däck, hjul och fälg - VTI notat 29-2012
Hala däck vid virkestransporter - VTI rapport 681-2010

Förarprov

Vidareutveckling av förarprovsverksamheten inom Trafikverket-lägesanalys med åtgärder - Interpares 20140424
Effekter av sammanhållet förarprov - Transportstyrelsens utredning - TSV 2014-243
Sämre år för år? En studie av förändringen av andelen godkända på körprov för körkortsbehörighet B - Umeå Universitet - BVM Nr 55, 2012
Prov för förarbevis för moped klass II - Enkätstudie avseende provkonstruktion och Provgenomförande - Umeå Universitet - BVM Nr 54, 2012
Prov för förarbevis för moped klass II - Umeå Universitet - BVM Nr 53, 2012
Beskrivning av data om det praktiska förarprovet 2007-2008 och analys av tillförlitligheten - Umeå Universitet - BVM No 51, 2011
Beskrivning av data om det praktiska förarprovet 1998-2005 och analys av tillförlitligheten - Umeå Universitet - BVM No 50, 2011
Utvärdering av kunskapsprovet för körkortsbehörighet AM – Umeå Universitet - BVM No 48, 2011
Samstämmighet mellan kursplan och prov - En studie av kunskapsprovet för körkortsbehörighet AM – Umeå Universitet - BVM No 47, 2011
Provtagares uppfattning om förarprovet - Enkätundersökning före och efter införandet av sammanhållet förarprov - Umeå Universitet - BVM No 45, 2011

Hastigheter

Hastigheter på kommunala gator i tätort. Resultat från mätningar 2013 - VTI rapport 815-2014
Heldragen kantlinje på tvåfältsväg - Hastighet och synbarhet - VTI rapport 809-2014
Undersökning om motorcyklisters inställning till hastighet och acceptans av hastighetsgränser - VTI och SMC Slutrapport 2013
Hastighetsflödessamband för svenska typvägar - Förslag till reviderade samband baserat på TMS-mätningar från 2009-2011 - VTI rapport 784-2013
Motorcyklisters hastigheter - nivåer och förändringar i samband med nya hastigheter - VTI rapport 760-2012
Hastighetsspridning och trafiksäkerhet - VTI rapport 746-2012
Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet - Effekter på hastighet, etapp 2 - VTI notat 16-2012, rev utg
Vägtrafikens hastigheter - kunskapsinventering - VTI notat 6-2012
Hastighetsdämpande åtgärder - En litteraturstudie med fokus på nya trafikmiljöåtgärder och ITS-orienterade lösningar - VTI notat 17-2011
Trafiksäkerhetseffekter av hastighetskameror etablerade 2006 - Analys av personskador 2007-2008 - VTI rapport 696-2010
Unga på moped - En studie av riskgrupper och riktade polisinsatser för att motverka trimning - VTI rapport 631-2008

Körkortstagande

Novice driver preparation - an international comparison - Del 1 - Rapport som redogör för körkortstagande i världen - 2014
Novice driver preparation - an international comparison - Del 2 - Rapport som redogör för körkortstagande i världen - Olika länders profiler - 2014
Utvecklingen av körkortsinnehav bland unga - VTI rapport 824A -2014
Ungdomars inställning till att ta körkort 2002-2009 - VTI notat 694-2010
En modell för att prognosticera ungdomars körkortstagande - VTI notat 511-2006

Miljö

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar - VTI notat N21-2014
Energieffektiv användning av motorvärmare – Utvärdering av effekten på bränsleförbrukning vid värmning av smörjolja jämfört med värmning av kylvatten - VTI notat 22-2014
Ecodriving på SJ. Förarperspektiv på tekniska hjälpmedel för beslutsfattande och utbildning i Ecodriving. VTI notat 26-2013

Olyckor

Kollisioner och olyckor med rådjur i Sverige under 10 år (2003-2012) Variationer i tid, geografi och kostnader - VTI rapport 818-2014
Skadade motorcyklister - En analys av var i vägnätet som motorcyklister skadas och skadornas svårighetsgrad - VTI rapport 817-2014
Statistik över cyklisters olyckor. Faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling. VTI rapport 801-2013
Kan ökad offentlig information om trafikförseelser bidra till att minska antalet olyckor? - VTI notat 22-2013
Analys av rattfylleriolyckor - var och när sker olyckorna - VTI notat 14-2012
Motorcyklister som kolliderar med vägräcken - Studie av ett antal typolyckor - VTI notat 20-2011
Olycksutveckling och djupstudier av dödsolyckor på mc och moped_2.0_2011_Trafikverket

Säkerhet

Strategi för ökad säkerhet på motorcykel och moped åren 2016-2020
Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen inom vägtrafik 2017 - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020 - Trafikverket_2018_143
Trafiksäkerhets- och trygghetsaspekter i samspelet mellan gatumiljöns utformning och en energieffektiv belysning - VTI rapport R816-2014
Principle Other Vehicle Warning - VTI - ViP 2014-2
Utmanande situationer, självrapporterade körvanor och förmågor bland äldre bilförare (70+) i Sverige. En enkätundersökning. VTI notat 9A-2014
Säker framkomlighet - Sammanfattande resultat - VTI rapport 790-2013
Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning - VTI-rapport 770A-2012
Trafiksäkerhetseffekter vid införande av tyngre och längre fordon - En kunskapsöversikt - VTI notat 17-2012
Bilförares blickbeteende vid cykelöverfarter i mörker och i dagsljus - VTI rapport 733A-2011
Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon - VTI rapport 732-2011
Mobiltelefoner och andra kommunikationsenheter och deras påverkan på trafiksäkerheten - en litteraturgenomgång - VTI rapport 729A-2011
Resultat av en studie av distraktionsvarningssystems påverkan på förarnas blickbeteende - VTI rapport 639A-2009
Yrkesförares syn på regelefterlevnad i trafiken - VTI rapport 613-2008
Förardistraktion – En litteraturstudie - VTI rapport 594A-2007
SARTRE 3-tabellerna - En redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet - VTI rapport 541/541A-2006
Skaderisker för motorcyklister - VTI notat 11-2006

Transporter

Kartläggning av godstransporterna i Sverige - VTI rapport 752-2012

Trafiklärarutbildning
Rapport - Behov av trafiklärare_riket och regionalt_maj_2022
Rapport - Behov av trafiklärare_riket och regionalt_juni_2021
Rapport - Behov av trafiklärare_riket och regionalt_maj_2019
Trötthet
Bussförares arbetstider kopplat till trötthet - VTI rapport R830-2014
Uttröttning - vad säger lagen? - VTI notat 20-2013
Varför fortsätter en sömnig förare att köra? - VTI notat 32A-2012
Sleepiness, crashes and the effectiveness of countermeasures - VTI notat 12A-2011
Trötthet vid ratten -Kunskapsläget 2010 - VTI rapport 688-2010
Utbildningar

Forskningsrapport - Förarutbildningssystem Umea universitet - 180618
Körkort med villkor automatväxellåda - finns det skäl och möjligheter att underlätta körkortsprocessen?_VTI-notat 10_2018
Effekterna av begränsat handledarskap_VTIrapport 974_2018
Den svenska förarutbildningen - Dagsläge och framtidsutsikter_VTI-rapport 936-2017
Förarprov för personbil - orsaker till den sjunkande godkännandegraden och förslag på åtgärder_VTI rapport 916_2016
Utvecklingen av körkortsinnehav bland unga. Möjliga förklaringar, konsekvenser och trender - VTI rapport 824A-2014
Körkort öppnar för jobb och ett annat liv för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar_Attention_20140506
Effekten av de nya reglerna för AM-behörighet (moped klass I): en för- och efterstudie - VTI rapport 762-2012
Processutvärdering av körkortsutbildning av EU-moped - VTI rapport 756-2012
Utvärdering av kurser för förare av sportmotorcyklar - Kursdeltagarnas behållning och effekten på försäkringsrapporterade skador - VTI rapport 727-2011
Utvärdering av en ny obligatorisk riskutbildning för motorcyklister - VTI rapport 720-2011
Lärarperspektiv på riskutbildningen för motorcyklister - VTI notat 18-2011
Workshop om trafik och pedagogik - Vilken forskning bedrivs inom området idag och hur vill vi att den ska utvecklas? VTI notat 11-2011
En utvärdering av den utökade riskutbildningen för B-körkort, delstudie 4 - VTI rapport 695-2010
Känsla och förnuft - Utvärdering av utbildningsprogram för alkohol- och trafikinformation i gymnasieskolor - VTI rapport 689-2010
Förändringar i den svenska förarutbildningen - Delstudie 3 - Processutvärdering av Kursplan B - VTI rapport 665-2009
Utvärdering av obligatorisk introduktionsutbildning och kursplan B inom svensk körkortsutbildning - delstudie 1 - VTI rapport 659 - 2009
Introduktionsutbildnings- och handledarundersökning - Gallup 2009
Riskutbildning 1B - Mistat 2010
Privat övningskörning - en undersökning om hur den utnyttjas och om dess för- och nackdelar för trafiksäkerheten - VTI rapport 481 - 2002
PILOT - Vidareutbildning av unga bilförare - Slutrapport - VTI rapport 457-2002
Utvärdering av miljöinslagen i introduktionsutbildningen för privat övningskörning: en kvalitativ studie av innehåll och effekter – VTI-rapport 891, 2016

Vägar

Räfflor - Effekter och konsekvenser av olika räffeltyper vid mitträffling på 2-fältsvägar - VTI notat N26-2014
Vägbanereflektorer – trafikantbeteende, upplevelse och bidrag - VTI rapport 819-2014
Ljudvarningar vid vägarbetsplatser för att uppnå sänkta hastigheter - VTI rapport 805-2014
Kantstolpars effekt på trafikantbeteendet - VTI rapport 795-2014
Svenska vägtillståndsmått då, nu och imorgon. Del 1: Då - år 1987-2005. VTI rapport 717-2013
Nya regler för en effektivare vinterväghållning. En förstudie. VTI notat 38-2013
Mätning av bränsleförbrukning på asfalt- och betongbeläggning norr om Uppsala – Mätningar med personbil och lastbil - VTI notat 18-2013
GPS-styrd saltspridning - Test på avlyst bana - VTI rapport 791-2012
Vägbelysningens betydelse för fotgängares synbarhet i mörker - VTI rapport 751-2012
Säker framkomlighet - Trafiksäkerhetseffekter på mitträfflade vägar - VTI notat 28-2012
Trafikanteffektmodeller - inverkan av spårdjup på trafiksäkerhet - VTI rapport 731A-2011
Externt buller från mitträfflor - VTI notat 13-2009
Vägdamm - små partiklar - stora problem - VTI, tidskrift 2005

Vägtrafikskador

Vägtrafikskadade i sjukvården 2009-2014
Vägtrafikskador 2013-2017

Äldre i trafiken

Utmanande situationer, självrapporterade körvanor och förmågor bland äldre bilförare (70+ i Sverige). En enkätundersökning - VTI notat N9A-2014
Äldres resvanor, Äldre trafikanter som heterogen grupp och framtida forskningsbehov - VTI notat 21-2013
Measures to enhance mobility among older people in Scandinavia - VTI rapport 749A-2012
Åtgärder för äldre bilförare - effekter på trafiksäkerhet och mobilitet - VTI rapport 682-2010
Äldre bilförare i Norge och Sverige – studier av olycksinblandning, visuellt sökbeteende, uppmärksamhet och riskmedvetande - VTI rapport 656A-2009

Övrigt

Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2013 - VTI notat 8-2014
Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv. Fokusgruppsintervjuer samt analys av olycks- och skadedata. VTI notat 23-2013
Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning - En fokusgruppstudie - VTI rapport 788-2013
Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2011 - VTI notat 22-2012
Att mäta allmänhetens kunskaper om trafiksäkerhet - Utveckling och utprövning av instrument - Umeå Universitet - BVM Nr 46, 2011
Förare med funktionshinder - en undersökning om anpassade bilar, körvanor och säkerhet - VTI rapport 466-2001
Utvärderingsundersökning bland STR:s medlemmar angående trafiklärarutbildningen och LIA_151125 (kräver inloggning)
TNS Sifo - Rapport - Trakasserier - 2016 (kräver inloggning)