Stadgar

STR:s fullmäktige tog vid riksmötet 2017 ett första beslut om nya förbundsstadgar. Stadgarna bygger på de beslut som STR:s fullmäktige tidigare har tagit på det extra fullmäktigemötet i Göteborg 2015 respektive i Stockholm 2016 samt på riksmötet i Ronneby 2017.

Stadgarna är att betrakta som övergripande och med ett allmängiltigt innehåll. Stadgarna kompletteras med tolv bilagor vilka dels innehåller tidigare fattade beslut, samt övriga tillägg, arbetssätt och förtydliganden.

I samband med det extra fullmäktigemötet den 24 november 2017 fastställdes och konfirmerades förslaget till nya stadgar samt innehållet i bilagorna till stadgarna.

 STR-stadgar