2030-sekretariatet

Bakgrund:
År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 % jämfört med år 2010. Det är 2030-sekretariatets syfte att säkerställa att klimatmålet verkligen uppnås.

Detta vill STR genom partnerskapet  med 2030-sekretariatet:
2030-sekretariatet samlar partners som aktörer inom de områden där vi måste förändras och ser tre viktiga fokusområden för förändring. Det handlar om:

  • Bilen
  • Bränslet
  • Beteendet

Partners i 2030-sekretariatet består av näringsidkare, branschorganisationsrepresentanter, kommunala tjänstemän, konsulter, med mera. Tillsammans utgör de en samlande kraft för ambitiösa aktörer inom näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och politik. Utgångspunkten är att uppnå klimatmålet med maximerad klimatnytta och gynnsamma modeller för både statskassan och medverkande aktörer i sekretariatet. Dessutom ska det generera positiva sidoeffekter i form av nya arbetstillfällen, en stärkt svensk fordons- och drivmedelsindustri, bättre luftkvalitet och folkhälsa.

Detta gör STR genom 2030-sekretariatet:

  • Bevakar utvecklingen av klimatpåverkan och gör löpande uppföljningar och genomförandeanalyser som visar hur långt vi nått, vart vi måste höja tempot och hur vi kan lära av lyckade exempel.
  • Skapar nätverk och kontakter för att tillsammans med andra partners samarbeta för att nå uppsatta mål
  • Påverka politiskt genom att träffa bland annat aktiva politiker, svara på remisser och synas i den politiska debatten
  • Skapar dialog med myndigheter och andra partners

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Åsa Häreskog, asa.hareskog@str.se.

Läs mer:
Till 2030-sekretariatet >>