Samlad information om ny försäljningsmodell och provision

Bolagsstyrelsen har fattat beslutet att STR Service AB ska ändra sin affärs- och försäljningsmodell och börja sälja det nya digitala utbildningsmaterialet i abonnemangsform direkt till körkortstagaren. Detta sker i samband med att Optima lanseras 2023. Den Optima-användare som säljer in och använder materialet kommer i sin tur få provision med upp till 60 %. Här nedan kan du läsa om vad det innebär.

Frågor och svar
Läs svaren genom att klicka på +-tecknen

Ibland cirkulerar det felaktig info och missförstånd, ibland handlar det om att vi varit otydliga. Nedan har vi sammanställt några av förändringarna och förtydliganden kopplat till affärsmodellen och Optima.

Provisionen höjs om du säljer mer
Vi inför en provisionstrappa. Ju fler av dina registrerade B-elever som använder STR:s digitala material – desto högre provision. Storleken på skolan har ingen betydelse utan det är procentuellt i förhållande till antalet registrerade B-behörigheter som provisionstrappan beräknas på. Som högst kan du som medlem få runt 60 procent. Lägstanivån för medlemmar är 40 procent. Vi återkommer med detaljer kring provisionstrappan.

Tiden för lansering/migrering
Första kvartalet migreras enbart pilotskolor. Övriga migreras med början mars-april 2023 och fram tills vi stänger aSTRa WEB någon gång under oktober-november 2023.

Automatisk koppling till elev
Vi kommer att automatisera kopplingen mellan trafikskola och elev när ni skriver in/registrerar eleven i Optima och behörigheterna matchar. Du som utbildare får per automatik din provision i samband med avläsning. Du kommer därmed inte behöva övertyga eleven om att koppla ihop sig med din trafikskola utan det sker per automatik.

Lätt att förmedla abonnemang
Som utbildare kan du fortfarande ge kunden en känsla av en helhet framöver, det som skiljer sig åt är betalningsmodellen på materialet vilket du enkelt kommer kunna se till att körkortstagaren tecknar sig för via en länk eller QR-kod. Stöd kring detta kommer.

Förtydligad prislista för Optima
För dig som aSTRa WEB-kund blir det samma pris för Optima. Inte dyrare! Behörighetskostnaden för risk- och introduktionsutbildning gäller inte dig som har trafikskoletillstånd. Optimas licenspris är per skola/filial. Det handlar inte om enheter som t ex läsplatta, dator etc.

Elevens progression
I Körkortsboken får man tillgång till detta via elevkortet i Optima.

Lärares tillgång till material
Lärare kommer via en symbolisk registreringsavgift per år få tillgång till utbildningsmaterialet.

Löpande stöd och utbildning
Vi fyller hela tiden på med kostnadsfria webbinarier för både Optima och affärs- och försäljningsmodellen. Dessa utvecklas, fördjupas och blir mer konkreta efterhand – så delta gärna på mer än ett. I början av 2023 erbjuds dessutom återigen fysiska möten runt om i landet. Du kommer också erbjudas kostnadsfri utbildning när du ska in i Optima.

Perioden för köp av Körkortsboken vid introduktionsutbildning
Den kommer alltid att gälla minst en månad över 18-årsdagen.

Teorigaranti
Någon form av teorigaranti kommer att införas, vi får återkomma med exakt hur det kommer att se ut.

Momsen
Momsen på material och provision är 25%.

Böcker
De kommer att fortsätta säljas.

Fortsätt som vanligt tills migrering
Du som trafikskola fortsätter precis som idag i aSTRa WEB tills du är migrerad till Optima. Eleven kan välja att vara kvar i ”gamla” Elevcentralen eller flytta över utan extra kostnad.

Tilläggstjänster
Dessa tjänster som trafikskolan tillhandahåller säljer du via Nya Elevcentralen i Optima.

Smidig övergång - inget knappande
När du går över från aSTRa WEB till Optima kommer du att få stöttning hela vägen i processen att byta system. Vi kommer även att ha möjlighet att flytta över stora delar av er data så att ni inte behöver registrera om allt i det nya systemet. Som exempel kan nämnas aktiva elever, elevsaldon, resurser, lärare, utbildningar, artiklar, bokningar etcetera. En del data som inte går att migrera kommer att föras över i dokumentform och kopplas till elev.

Eget material
Att lägga in och sälja eget kompletterande material kommer fortfarande vara möjligt via Nya Elevcentralen i Optima.

Det finns flera skäl till att denna förändring görs.

 • Marknaden och konkurrensen har förändrats och försäljningen av STR:s digitala utbildningsmaterial fortsätter minska, vilket är allvarligt. Syftet med den nya affärs- och försäljningsmodellen är att med ett riktigt kvalitativt material hitta ett sätt att möta den konkurrens som finns på marknaden, nå betydligt fler körkortstagare än vad STR gör idag och leda dessa till STR:s material och utbildare som jobbar i det och är anslutna till Optima. Att fortsätta med samma affärsmodell när STR säljer allt mindre material känns inte som en långsiktig och ansvarsfull lösning mot varken förbund eller medlemmar. På samma sätt behöver man som utbildare anpassa sin egen affärsmodell.
 • Ett tidigare försök med riktlinjer för hur materialet får säljas och kosta har fått för liten effekt. Det innebär att STR:s material fortfarande i stor omfattning säljs under felaktigt namn och prissättning, i strid mot den nya skärpta konsumentlagstiftningen kring digitala produkter. STR ser förändringen som en viktig och nödvändig åtgärd för att säkra både servicebolaget och förbundets ekonomi.  
 • STR vill att fler körkortstagare på ett enklare sätt ska kunna ta del av ett utbildningsmaterial av riktigt hög kvalitet. Vi ser vilken skillnad utbildningsmaterialet gör på om man klarar teoriprovet eller inte.  Som det är nu är STR:s digitala material för svårt att få tag på, med följden att man köper någon konkurrents material i stället. 
 • Ibland säljs material mot riktlinjerna utan tidsbegränsning, vilket innebär att det sprids till och används av fler användare än överenskommet. Vi tror också att utbildningsmaterialet kommer att värderas högre om det sätts en tidsbegränsning i form av ett abonnemang en viss tid.

Vem har fattat beslut om den nya försäljningsmodellen?
Beslutet har fattats av bolagsstyrelsen. VD för STR Service-koncernen, Håkan Björklund, är ansvarig för att verkställa beslutet. STR:s Förbundsstyrelse står bakom beslutet.

Se en film med kommentarer här >>

Förändringen innebär att körkortstagaren från våren 2023 (mars-april), när Optima lanseras, kommer att kunna köpa det nya digitala utbildningsmaterialet som abonnemang via STR Service nya app eller webbsida. Antingen gör körkortstagaren det själv redan innan, eller så görs det i samband med inskrivning/registrering på en trafikskola.

Trafikutbildaren som använder Optima och STR:s digitala material kommer att kunna få provision så länge eleven är inskriven/registrerad på aktuell skola. Ihopkopplingen sker per automatik när trafikutbildaren skriver in/registrerar eleven i Optima och så länge behörigheterna matchar. T ex Körkortsboken Bil/Behörighet B 

Trafikutbildaren kan fortfarande sälja en paketering vad gäller utbildningsdelen, men det digitala utbildningsmaterialet är ett abonnemang från STR som ger utbildaren provision varje månad eleven är kopplad, med matchade behörighet, till den aktuella trafikskolan.

Ska STR jobba mer mot privatister?
Syftet med ökad marknadsföring och sälja direkt till körkortstagare handlar om att vi vill försöka leda samtliga körkortstagare redan tidigt till STR:s digitala material och då i förlängningen till de STR-anslutna Optimaanvändare som arbetar i materialet. Idag skaffar många körkortstagare andra appar med annat material som inte leder vidare eleverna in till specifika STR-skolor.

Vad tror ni händer om eleven köper materialet direkt via STR Service kanaler? Finns inte risken att privata prov ökar än mer?
En av anledningarna till den nya försäljningsmodellen är just den stora andelen privata prov – med dåliga resultat som följd. I materialet/marknadsföringen kommer vi att leda körkortstagaren vidare till de STR-anslutna Optimaanvändare som jobbar i det nya digitala materialet. Så vi tror tvärtom på sikt att den nya försäljningsmodellen kommer att slussa in fler elever till de utbildare som jobbar i materialet Det är t ex ett utmärkt tillfälle att sälja in materialet i samband med introduktionsutbildning och knyta dem till skolan tidigt.

Om man som utbildare säljer det nya digitala materialet, kan vi då fortfarande komplettera med eget material typ “Trafikskolans tips” och ha det som merförsäljning?
Absolut! Vi uppmuntrar dig som utbildare att komplettera STR:s digitala material med eget material.

Om jag använder aSTRa/Optima - kan jag då sälja konkurrerande material?
Så länge du är kund i aSTRa gäller konkurrensklausulen 12.3.

”Kund förbinder sig att inte, vare sig direkt eller indirekt i egenskap av ägare, delägare, styrelseledamot, rådgivare, anställd eller uppdragstagare eller i annan egenskap bedriva eller på annat sätt främja verksamhet som konkurrerar med aSTRa WEB.”

När det gäller Optima ser STR Service AB över en motsvarande, anpassad, konkurrensklausul.
Som kund i aSTRa/Optima har STR Service AB ingenting emot att man som trafikskola utvecklar eget eller använder annat material och säljer till era egna elever som är inskrivna på skolan. Men om företaget/företrädare för bolaget är involverade i ett företag som producerar, marknadsför och säljer ett annat material/affärssystem till andra kunder eller till andra skolor så riskerar man att bryta mot konkurrensklausulen.

Vad innebär abonnemangsformen?
Marknaden och konkurrensen har förändrats, vilket har lett till att vi behöver anpassa oss efter dagens kunder och deras köpmönster. När det kommer till de digitala materialen behövs det en abonnemangsform.  I stället för en engångskostnad kommer de nya digitala utbildningsmaterialen att säljas i abonnemangsform med olika giltighetstid.

Vad ingår i abonnemanget?
I abonnemanget ingår e-bok inklusive frågor, ibland kompletterat med visst e-learningmaterial (bild, filmer, interaktiva övningar etc).

Kommer man fortfarande kunna sälja böcker?
Du som utbildare kan fortfarande köra samma upplägg och kommer fortfarande kunna använda material/bok i tryckt form. Däremot kommer eleven inte kunna köpa till enbart frågor, detta eftersom frågorna är starkt kopplade till det nya digitala materialet. Om eleven inte redan har appen när de kommer till dig får du som utbildare i så fall sälja in abonnemanget i sin helhet där det ingår e-bok, frågor och e-learningmaterial.

Hur kan jag som utbildare fortsättningsvis erbjuda en helhet för kunden?
Som utbildare kan du fortfarande ge kunden en känsla av en helhet framöver, det som skiljer sig åt är betalningsmodellen på materialet. Oavsett om det gäller en obligatorisk utbildning eller övrig utbildning, så bör materialet/abonnemanget säljas in tillsammans med utbildningen. Du som utbildare gör klart att det är STR:s material som ni arbetar i och att det är det som gäller för att ni ska kunna ta ansvar för en komplett utbildning. Du visar eleven var materialet köps, detta görs enkelt via en länk eller QR-kod och kan ju gärna se till att det görs i samband med besöket på skolan, eller via information/länkar i e-handeln. (Stöd kring detta kommer). Ni säljer alltså in materialet/abonnemanget tillsammans med utbildningen, precis som ni säljer in materialet idag och eleven kommer inte att uppfatta att köpet görs via STR Service. Du kommer som utbildare att kunna se att eleven har tecknat abonnemang.

Kommer inte eleven att reagera på att det inte är min skola som säljer materialet?
Vi tänker att det handlar helt och hållet om hur du säljer in det och din införsäljning är jätteviktigt i detta. Om du gör klart för eleven att det är STR:s material ni jobbar i och att det är det som krävs, så blir det ganska självklart. I samband med att eleven ska teckna ett abonnemang kommer du att skicka ut en länk eller QR-kod som gör processen smidig (precis som du skickar ut en länk om att återställa lösenord idag). Eleven kommer att uppleva att det är du och din skola som säljer materialet.

Hur ska jag få eleven att koppla ihop sig med just min skola?
Vi kommer att automatisera kopplingen mellan trafikskola och elev. Du kommer därmed inte behöva övertyga eleven om att koppla ihop sig med din trafikskola utan det sker per automatik när ni skriver in/registrerar eleven i Optima
och så länge behörigheterna matchar. T ex Körkortsboken Bil/Behörighet B. Däremot är det viktigt att du skriver in/registrerar eleven direkt vid första kontakten även om inte eleven ska börja köra om till exempel tre månader senare. Du kommer också att kunna se både de elever som använder Körkortsboken och de som inte gör det.

Att eleven är kopplad till dig innebär att du har en möjlighet att följa och ta ansvar för elevens hela utbildning. Och det är i samband med det här som du har möjlighet att sälja in materialet tillsammans med dina övriga tjänster.

Kommer man som utbildare kunna följa elevens progression i teorimaterialet i Optima?
Det kommer att gå att följa elevens progression i teorimaterialet i Optima. Inledningsvis i en enklare form, men det är prioriterat att bygga ut och utveckla funktionen så fort som möjligt. Fler frågor och svar om Optima hittar du här >>

Vad räknas som att vara "kopplad till min trafikskola"?
En elev räknas som kopplad till en specifik trafikskola när skolan skriver in/registrerar eleven i Optima på en matchande behörighet t ex Körkortsboken Bil/Behörighet B. 

Kan eleven vara aktiv/ihopkopplad med flera skolor samtidigt?
Eleven kan vara inskriven på flera skolor, men bara ihopkopplad med en skola i taget. Det kan finnas olika skäl till att en elev är inskriven på flera skolor, vi kommer att titta närmare på en bra lösning kring var eleven anses vara "aktiv". Bara en skola i taget kan få provision.

Kommer kunden kunna pausa sitt abonnemang?
När det gäller möjligheten att “pausa” ett abonnemang så är detta något vi tittar på. Sannolikt kommer man kunna göra det under en avgränsad tid när man har särskilda skäl. Vi ser också över fler möjligheter vad gäller abonnemangstider.

Hur är det med teori för lärare, abonnemang eller en engångskostnad?
Lärare kommer via en symbolisk registreringsavgift per år få tillgång till utbildningsmaterialet.

Ska jag fram till migreringen undvika sälja nuvarande/gamla Elevcentralen? Blir det dubbla kostnader?
Du kan fortsätta sälja Elevcentralen tills du har Optima på plats och eleven kan behålla den gamla Elevcentralen under en övergångsperiod. Däremot kommer det att sättas en sluttid. Det kommer inte vara dubbla kostnader under denna övergångsperiod. Vi återkommer med mer info om detta.

Om en elev som redan har Nya Elevcentralen kommer till oss, ser vi vilken skola eleven har abonnemang hos?
Utbildningskorten är unika för eleven så denna information är det bara eleven som har. Så vill man veta vilken skolan eleven har abonnemang hos får man fråga eleven.

Hur löser man abonnemangsfrågan till de elever som är under 18 år?
Abonnemangsavtal kan inte ingås med den som är under 18 år. Detta måste därför lösas med vårdnadshavaren. Exakt hur det kommer att se ut återkommer vi till.

Kan man pausa sin utbildning?
När det gäller möjligheten att “pausa” ett abonnemang så är detta något vi tittar på. Sannolikt kommer man kunna göra det under en avgränsad tid när man har särskilda skäl. Vi ser också över fler möjligheter vad gäller abonnemangstider.

Vad är det för olika tider som gäller för abonnemang?
Se under fliken "Exempel på priser". Vi ser också över fler möjligheter vad gäller abonnemangstider.

Vad gäller om man inte klarar av teoriprovet under sin abonnemangstid eller om man inte hunnit fylla 18 år?
Perioden för köp av Körkortsboken vid introduktionsutbildning kommer alltid att gälla minst en månad över 18-årsdagen.. När det gäller andra längre abonnemang ser vi också över en garanti om eleven har följt studierekommendationen och ändå inte klarar provet. Vi återkommer till detta.

Vad får jag i provision?
NYTT - Vi inför en provisionstrappa. Ju fler av dina registrerade B-elever som använder STR:s nya digitala material Körkortsboken Bil– desto högre provision. Storleken på skolan har ingen betydelse utan det är procentuellt i förhållande till antalet registrerade B-behörigheter som provisionstrappan beräknas på. Som högst kan du som medlem få runt 60 procent. Lägstanivån för medlemmar är 40 procent. 

Provision Antal Körkortsboken Bil/B-behörigheter
40 % Upp till 59,99 %
45 % 60 - 69,99 %
50 % 70-79,99 %
55 % 80 - 89,99 %
60 % Över 90 %

Avstämning sker 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12 ​
(provisionsnivå justeras vid avstämningstillfälle och gäller inte retroaktivt)

När får jag som utbildare provision?
Du som trafikutbildare som använder Optima och STR:s digitala material kommer att kunna få provision så länge eleven är kopplad till din skola. Ihopkopplingen sker per automatik när trafikutbildaren skriver in/registrerar eleven i Optima och så länge behörigheterna matchar. T ex Körkortsboken Bil/Behörighet B.

Får jag provision oavsett om körkortstagaren köpt materialet innan eller i samband med besök på min skola?
Ja, du som utbildare får provision oavsett om körkortstagaren köpt materialet innan eller efter den kommer till dig som trafikutbildare.

Om en elev är inskriven på flera trafikskolor, får samtliga trafikskolor provision då?
Ja, de får dela på provisionen. Gäller ej i samband med utbildningar där hela  provisionen betalas ut direkt. Provisionen är då förbrukad.

Om en elev köpt digitalt utbildningsmaterial direkt av STR Service och börjar på en trafikskola sedan, får skolan även då provision av kvarvarande abonnemang?
Ja det får skolan.

Kommer provisionen att se olika ut vad gäller medlem och ickemedlem?
Ja, det kommer den, men vi återkommer med procentsatsen vad gäller ickemedlem.

Vad gäller för utbildningar med krav på lärarledd utbildning, t ex AM?
Oavsett obligatorisk utbildning/övrig utbildning, så bör materialet/abonnemanget säljas in tillsammans med utbildningen. Du som utbildare visar eleven var det köps och kan förslagsvis se till att det görs i samband med besöket på skolan, eller via information/länkar i e-handeln. Vi kommer att titta på hur det kan se ut i detalj och återkommer med stöd kring detta.

Även fortsättningsvis kan alltså du som utbildare göra klart för eleven att det är STR:s material som ni arbetar i och att det är det som gäller för att ni ska kunna ta ansvar för en komplett utbildning. Ni säljer in materialet/abonnemanget tillsammans med utbildningen, precis som ni säljer in materialet idag. Enda skillnaden är betalningsmodellen på materialet. Du kommer som utbildare att kunna se att eleven har tecknat abonnemang.

När det gäller AM kan eleven koppla sig till olika skolor ändå? Att de t ex köper materialet hos en utbildare men går teorikursen hos någon annan?
Varje abonnemang kan bara vara kopplat till en utbildare i taget, men eleven kan välja att starta sitt abonnemang hos en utbildare och sen flytta det till annan utbildare. Provisionen betalas ut månadsvis och då till den utbildare som eleven har sitt abonnemang kopplat till.

Eleven har mest att vinna på att ha sitt abonnemang kopplat till den utbildare där själva AM-utbildningen sker, för då kopplas materialet ihop med utbildningen så att både elev och utbildare kan följa progressionen.

Det är och har alltid varit krav från Transportstyrelsen att komplett AM-utbildning (minimum 12 timmar) sker hos en o samma tillståndshavare. AM-elev kan inte välja att göra del av utbildningen hos annan tillståndshavare. Om elev byter så är kravet att det genomförs komplett utbildning hos nya tillståndshavaren.

OBS! Pris och provision till trafikutbildaren kan komma att justeras beroende på konkurrenssituation. Likaså olika längder för abonnemang. 

Pris och provision Körkortsboken Bil
Tid Pris (kr) ink moms Provision för STR-medlem ink moms  Total provision ink moms
Månad 349 40 - 60 % 139,60 - 209,40
Kvartal 798 40 - 60 %
(106,40 - 159,60 / månad)
319,20 - 478,80
Halvår 1 147 40 - 60 %
(76,46 - 114,70 / månad)
458,80 - 688,20
2 år* 1 596 40 - 60 % direkt 638,40 - 957,60

*Gäller endast medlemsföretags försäljning vid introduktionsutbildning. Provision utbetalas direkt i samband med försäljning.

Pris och provision Körkortsboken Moped
Tid Pris (kr) ink moms Provision för STR-medlem ink moms  Total provision ink moms
Månad 349 40 % 139,60 
Kvartal* 798 40  %
(106,40 / månad)
319,20
Halvår* 1 147 40 %
(76,46/ månad)
458,80

* Gäller endast medlemsföretags försäljning i samband med utbildning. Provision utbetalas direkt i samband med försäljning.

Pris och provision Körkortsboken MC och BE
Tid Pris (kr) ink moms Provision för STR-medlem ink moms  Total provision ink moms
Månad 349 40 % 139,60
Kvartal 798 40 %
(106,40/ månad)
319,20
Halvår 1 147 40 %
(76,46/ månad)
458,80

 

Hur tänker man kring just introduktionsutbildning och provision?
Introduktionsutbildningen är en riktigt bra möjlighet för STR-medlemmen att redan tidigt knyta till sig den blivande körkortstagaren till både sin trafikskola och till STR:s nya digitala material.

Vid Introduktionsutbildningen marknadsförs STR:s material och möjligheten att teckna ett abonnemang som är giltigt i två år (eller med viss marginal efter 18-årsdagen) till samma kostnad som för 12 månader. Den blivande körkortseleven laddar ner materialet och tecknar abonnemanget samt kopplar det till aktuell trafikskola. Medlemsföretaget får hela årsprovisionen utbetald vid ett tillfälle för denna förmedling.

Detta erbjudande finns enbart via STR:s medlemsföretag och i samband med Introduktionsutbildningen.

Kommer det vara olika pris på olika behörigheter? 
Vi kommer att presentera prisbild för samtliga behörigheter inom kort. Fokus har i det första skedet varit på på B eftersom det är där den största andelen elever finns. 

Hur priset satts?
Utifrån materialets kvalitet så anser vi att priset är motiverat i nuläget. Materialet i Körkortsboken är heltäckande, validerat och täcker in alla målen på ett sätt som inga konkurrenter gör. Det finns också ett extra stort värde för eleven att materialet är det som utbildarna använder och kan följa deras utveckling i. I vår marknadsföring kommer vi göra allt vi kan för att få körkortstagarna att förstå skillnaderna mellan vårt material och konkurrerande material. Men vi behöver ha ett konkurrenskraftigt pris, så självklart följer vi marknaden noga kopplat till värde och prissättningen kan komma att justeras.

Vilken blir momsen?
Momsen på material och provision är 25%.

Hur ska jag kunna ge besked till kunden om vad det kostar?
Här fyller du som professionell utbildare en mycket viktig funktion att råda eleven till “rätt” abonnemangstid för materialet, precis som du råder om antalet körlektioner. 

 • Du som utbildare som använder Optima slipper fakturor för materialet och får i stället provision på abonnemanget så länge elevens abonnemang är kopplat med din trafikskola/verksamhet. Detta gäller oavsett om körkortstagaren köpt STR:s nya digitala material innan eller efter den kommer till din trafikskola.  
 • Eftersom utbildningsmaterialet bara säljs via STR Service kanaler tar vi fullt ansvar för innehåll, teknik, funktion och support. Du som trafikutbildare kan ha fokus på utbildning istället för t ex glömda lösenord med mera.   
 • STR Service kommer intensivt marknadsföra materialet mot körkortstagare, ha riktade kampanjer och erbjudanden och i samband med det styra in körkortstagarna till medlemsföretag som använder Optima och STR:s nya digitala material.   
 • Trafikskolans tjänster kopplas på i Optima vid inskrivning på trafikskolan. Körkortstagaren kan även sedan enkelt ta med materialet till annan trafikutbildare om det blir aktuellt.
 • Du kan boka in dig på ett av flera webbinarier "Nya försäljningsmodellen - hur tänker jag nytt?" Under webbinariet får du först information om vad modellen innebär och sen kommer du ha möjlighet att ställa frågor och diskutera för att få inspiration till hur du kan gå vidare inom din egen verksamhet. Till webbinarierna >>
 • Du kan också kontakta oss via STR Hjälpcenter. Då ser de till att ditt ärende hamnar hos rätt person som återkommer. Till STR Hjälpcenter >>
 • Vi kommer dessutom löpande informera i STR:s olika medlemskanaler, bland annat nyhetsbrevsutskicket vi gör till medlemmar och på STR.se. Får du inte nyhetsbrevet eller behöver du en påminnelse om våra kanaler? Läs mer här >>

Mer information
Länkar och kontaktvägar

Vi kommer löpande informera i STR:s olika medlemskanaler, bland annat nyhetsbrevsutskicket vi gör till medlemmar och på STR.se. Får du inte nyhetsbrevet eller behöver du en påminnelse om våra kanaler?

Läs mer här >>

Vill du kontakta oss?
Gå till STR Hjälpcenter
Nyfiken på Optima?
Gå till Optima-webbplatsen