2021-07-13 Coronavirus

Anpassade restriktioner från den 15/7 - detta gäller

Ett antal restriktioner kommer att lyftas från och med torsdagen den 15 juli. Detta enligt steg 3 i regeringens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas. Kvadratmeterkravet per besökare tas bort – men flera regleringar finns kvar och behöver följas för att hålla nere smittan.

Utvecklingen i pandemin går stadigt åt rätt håll.  Sammantaget är smittläget, belastningen på sjukvården och vaccinationsgraden i befolkningen på en nivå som gör att ytterligare restriktioner kan hävas, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Därför har regeringen och Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att gå vidare med steg 3 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna. Bland annat tas regleringen om ett visst antal kvadratmeter per person för handelsplatser (där trafikskolor ingår), gym, museer, nöjesparker med mera bort.

Fortfarande krav på dig som har verksamhet

Men även om regleringen om ett visst antal kvadratmeter per besökare tas bort gäller fortfarande den så kallade begränsningsförordningen. STR har fått bekräftat av länsstyrelsen i Dalarna som samordnar pandemitillsynen att du som bedriver trafikutbildarverksamhet även fortsättningsvis ska:

  • Begränsa antalet kunder/besökare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt (se mer info kring avstånd längre ner). Detta gäller lokaler inomhus, in- och utgångar och utrymmen utomhus.
  • Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
  • Erbjuda kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller handdesinfektion.
  • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
  • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
  • Säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
  • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
Hur ska man tänka kring avstånd?

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är minst en meter mellan sällskap ett rimligt avstånd för att undvika trängsel i en lokal, i ett utrymme eller på ett område. Verksamhetens ansvar innebär att besökare/deltagare ska ges förutsättningar att hålla minst en meters avstånd till andra sällskap, även när de står upp eller rör sig i lokalen/området/utrymmet.

Ett avstånd om en meter har två huvudsyften: dels att skydda människor från direkt exponering av smitta, dels att undvika trängsel i lokaler/utrymmen/områden. När till exempel två personer i olika sällskap sitter bredvid varandra med ett mellanrum är minst en meters avstånd mellan personernas axlar rimligt.Avståndet till personen framför kan mätas från knä till nacke/rygg.

Smittan behöver hållas nere så fler restriktioner kan tas bort

Nästa steg i regeringens avvecklingsplan, steg 4, planeras till någon gång i september. För att planen för avveckling av restriktioner ska kunna fortgå krävs att smittspridningen och trycket på sjukvården hålls nere och att vaccinationsgraden fortsätter att öka.

Du som STR-medlem har tillgång till mer informationsmaterial och skyltar att skriva ut via samlingssidan kring corona på medlemssidorna på str.se. 

Läs mer:
Folkhälsomyndigheten - ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder >>
Folkhälsomyndigheten - skydda dig och andra från smittspridning >>
Föreskrift om ändring >>
Pressmeddelande från regeringen >>