2024-02-01 Trafiksäkerhet

Autonom körning ställer nya och andra krav

STR har lämnat in ett remissvar om automatiserad körning. Även om promemorian gäller helautomatiserade fordon som bara får framföras där det är särskilt tillåtet, går utvecklingen mot högre nivå av autonomisk körning i hela samhället. Det är viktigt för STR att bevaka och delta i utvecklingen och lagstiftningsarbetet. 

Övergången till de högre nivåerna av ett autonomt infrastruktursamhälle kommer att ske gradvis, och tidsmässigt förmodat vara mycket utdragen. Vi kommer under en lång tid hantera en blandning av traditionella fossildrivna fordon med el- och hybriddrivna, som har ökad grad av automatisering och mer avancerade stödsystem. 

- Utvecklingen av fordon kommer ställa nya och andra krav på förare. För att möta dessa krav med bibehållen trafiksäkerhet, krävs en fungerande och heltäckande utbildningsstrategi

Den norska forskaren Dr Gunhild B Saetren, Nord University i Trondheim, har bland annat studerat hur användargränssnittet i elbilar används. Saetren ser den kognitiva utmaningen som förare ställs inför när man ska lära sig att hantera funktioner i en platt skärm, istället för som tidigare (i fossilbilar) taktila reglage.

Saetren pekar i sin forskning på att automatiserade system i fordon å ena sidan ökar förarens reaktionstid och distraktion, å andra sidan ställer nya krav på kunskaper hur, och mental förberedelse på att, föraren snabbt ska kunna ta över sitt fordon i en risksituation. Detta är en ny situation vilken kräver en ny form av kompetens vilken i sin tur kräver både utbildning och övning.

- Det krävs utbildning och övning, och en annan typ av utbildning och övning även för trafiklärare. Detta är centralt - processen att forma blivande förare i samhället börjar med trafiklärarutbildningen,

I sammanhanget är det intressant att man i Norge börjat se en helt ny typ av olyckor med vana förare (företrädesvis män) som i moderna elbilar av "okänd anledning", kommer in i mötande körfält och frontalkrockar, ofta med dödlig utgång.

Med utgångspunkt i forskningen behöver denna utbildningsstrategi innehålla inte bara uppdaterade krav på blivande förare, utan även på de som ska utbilda dem, alltså trafiklärarna. Även de som ska hjälpa blivande förare att öva, det vill säga handledarna, behöver inkluderas.

I förslaget till det nya fjärde körkortsdirektivet finns för närvarande nämnt att kunskapsprovet ska omfatta krav på kunskaper kring ”…Fördelarna, begränsningarna och riskerna med avancerade förarstödsystem och automatiska körsystem”. Men det saknas motsvarande krav för det praktiska provet, körprovet, och det saknas dessutom reglering kring hur utbildning ska genomföras. Eftersom körkortsprovet - i både Sverige och övriga Europa - styr vad som är möjligt att utbilda på, innebär detta att kedjan inte håller.

Läs hela remissvaret här >>