2017-04-12 Transportstyrelsen/Trafikverket

Information från Transportstyrelsen om nya föreskrifter (TSFS 2017:1) inom yrkesförarkompetens

Information om Transportstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:1) om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens.

Som tidigare informerats, gäller de nya föreskrifterna TSFS 2017:1 från den 2 maj 2017.  Föreskrifterna VVFS 2008:159, VVFS 2008:165 och VVFS 2008:182 upphör då att gälla.

Här är några viktiga saker för dig som utbildar för yrkesförarkompetens:
 • Fortbildningen kan anpassas till förarnas behov och göras mer flexibel då vissa ämnen och mål är obligatoriska och övriga är frivilliga.
 • Du som har tillstånd kan anmäla vissa ändringar i verksamheten till Transportstyrelsen. Du kan även ansöka om ändring i ett tillstånd, där kommer vi att meddela ett beslut efter prövning.
 • Ska du anlita nya lärare i utbildningen som inte varit anmälda till Transportstyrelsen som lärare för yrkesförarkompetens tidigare, gäller nya krav.
 • Föreskrifterna innebär tydligare ansvar som tillståndshavare.
Frågor och svar:

Vad innebär föreskrifterna för mig som redan har tillstånd och vill ändra i undervisningen eller annat i verksamheten?

Du ska anmäla till Transportstyrelsen förändringar i verksamheten som är av betydelse för tillsynen.

Du ska ansöka om ändring när det gäller:
 • större ändring av utbildningsplanen,
 • antal deltagare som påverkar undervisningsmetod, undervisningsmaterial, lokal eller antalet lärare,
 • andra omfattande ändringar (Transportstyrelsen bedömer om det krävs en ansökan i förekommande fall).
Om jag vill ändra uppläggningen av fortbildningen, vad måste jag göra?
Ändring av utbildningsinnehåll (mål med tillhörande underämnen)
 • ta bort ett tillvalsmål med dess underämnen – anmälan*
 • lägga tillbaka dessa mål och underämnen – anmälan*
 • tillföra ett nytt mål med underämnen – ansökan om ändring.

* om andra ändringar görs samtidigt kan dessa komma att omfattas av ansökningskrav

Om jag vill anlita en lärare efter den 2 maj 2017 som inte varit anmäld som lärare för YKB tidigare, vilka nya krav gäller för läraren?
 • Lärarkravet som avser dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete som lärare för vuxna eller ha genomgått utbildning i pedagogik, har förtydligats. Läraren ska ha dokumenterad erfarenhet av att ha undervisat vuxna som sammanlagt motsvarar minst sex månaders heltidsarbete. Alternativt kan läraren ha genomgått eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning som sammanlagt motsvarar minst sex månaders heltidsstudier.
 • Läraren ska ha god kännedom om bestämmelserna inom sitt undervisningsområde och de utbildningskrav som framgår av bilagan till förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.
 • Lärare som används vid körträning behöver inte längre vara anställd hos en utbildare med tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet.
I övrigt är lärarkraven oförändrade i jämförelse med VVFS 2008:165, dvs.
 • läraren ska ha minst två års sammanlagd erfarenhet från den transport­bransch som utbildningen avser, eller som lärare vid förarutbildning för körkort för de fordon som utbildningen avser,
 • lärare vid körträning ska ha körkort utfärdat inom EES med behörighet att köra fordon som utbildningen avser och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren ha haft ett sådant körkort,
 • lärare vid körträning ska ha dokumenterad erfarenhet under sammanlagt minst tre år från yrket som förare av fordon som utbildningen avser, eller som lärare vid övningskörning under förarutbildning för körkort för fordon som utbildningen avser.

För undervisning i sådana ämnen som inte rör transportverksamhet - exempelvis att ge första hjälpen åt skadade, vidta åtgärder vid brand, eller reaktioner vid överfall – behöver läraren som tidigare inte ha någon erfarenhet från transportbransch eller som lärare vid förarutbildning.

Föreskrifterna TSFS 2017:1 kan hämtas som pdf från Transportstyrelsens hemsida, klicka här.