2017-01-24 Lagar/regler

Ny föreskrift för YKB fortbildning träder i kraft den 2 maj 2017

Den nya föreskriften (TSFS 2017:1) för Yrkeskompetensbevis (YKB) fortbildning är nu antagen och träder i kraft den 2 maj 2017.

STR Service AB kommer nu att påbörja arbetet med att ta fram en mall till undervisningsplan för delkurserna och därefter se över kursmaterialet till dessa.

Föreskrifterna är framtagna med anledning av ändringar i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens som rör innehåll i fortbildningen och möjlighet att ansöka om ändring i ett befintligt tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens. 

Annat skäl till att föreskrifterna tagits fram är behov av förtydliganden av bestämmelser kopplade till ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet. Föreskrifterna består dels av nya bestämmelser, dels av ändrade eller överförda bestämmelser i Vägverkets föreskrifter.

I bilagan till föreskrifterna (TSFS 2017:1) finns de mål och ämnen som är obligatoriska i en fortbildning. Lärarkraven har justerats i föreskrifterna men de lärare som redan är anmälda till Transportstyrelsen när föreskrifterna träder i kraft den 2 maj 2017, får fortsätta som lärare enligt kraven i 3 kap. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:165) om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens.

Transportstyrelsen återkommer med mer information om tillämpning av föreskrifterna längre fram.

Ta del av den nya förskriften här >>
Ta del av Transportstyrelsens information gällande yrkeskompetens >>