2020-06-01 Lagar/regler Transportstyrelsen/Trafikverket

Nya åtgärder för att mildra coronakrisens påverkan på transportsektorn

EU:s nya omnibusförordning innebär bland annat att giltighetstiden för körkort, yrkesförarkompetensbevis och sista datum för bilbesiktning förlängs med sju månader. Regeringen beslutar dock att tidsfristen för att besiktiga färdskrivare och utfärda förarkort inte ska förlängas.

- Transportsektorn har drabbats hårt av coronakrisen och därför är det positivt att EU gemensamt mildrar effekterna av krisen för enskilda och företag. Däremot är de regler som gäller för färdskrivare och förarkort viktiga för säkerheten och ska gälla även under krisen. Det ska vara ordning och reda på våra svenska vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Spridningen av coronaviruset har bland annat inneburit svårigheter för enskilda och företag att förnya certifikat eller genomföra kontroller och utbildningar inom transportsektorn. EU har därför beslutat om den så kallade omnibusförordningen, i syfte att hantera situationen och göra det på ett likartat sätt i hela EU.

I förordningen ingår bland annat att körkort och yrkesförarkompetensbevis som går ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020 förlängs med sju månader från det datum då behörigheten annars skulle gått ut. Dessutom får kontrollbesiktning av fordon som skulle genomföras senast 1 februari – 31 augusti genomföras senare, dock senast sju månader efter det ursprungliga datumet.

Enligt EU:s omnibusförordning finns möjlighet för medlemsstaterna att besluta att inte tillämpa vissa av artiklarna i förordningen. För att värna trafiksäkerheten och ordning och reda på vägarna beslutar därför regeringen att undanta Sverige från artikeln om förlängd tidsfrist för att besiktiga färdskrivare och utfärda förarkort.

Närmare information för enskilda och företag finns på Transportstyrelsens hemsida.