2018-05-15 EcoDriving/miljö Statistik/Rapporter

STR minskar sin miljöpåverkan

I början av året blev STR:s personal, förtroendevalda och kursledare ombedda att fylla i en enkät gällande tjänsteresor samt resor till och från jobbet. Nu har svaren från denna enkätundersökning sammanställts i en rapport.

Sammanfattningsvis visar rapporten:

STR:s  totala utsläpp per capita har minskat med 6 % sedan 2017. Positivt är att utsläppen från tjänsteresor har minskat med nära 9 % främst via minskad reslängd med egen bil.

Positivt är också att tågreselängden har ökat och att inrikes flyg minskat något.

Utsläppen från arbetspendling har minskat med 4 %, andelen bilister som reser med bilen fem dagar i veckan har minskat med ca 10 %.

Utpekade förbättringsområden som sannolikt skulle ge stor effekt för de totala utsläppen från medarbetarnas resor till och från arbetet, samt i tjänst vid STR är följande:

  • En utmaning är att fortsätta arbetet med att öka andelen cyklister och fotgängare för de kortaste pendlingsresorna. 46 % av bilisterna har kortare än 10 kilometer till arbetet.
  • Fortsätta att uppmuntra medarbetarna att resa med kollektivtrafiken, idag reser endast 12 % av medarbetarna kollektivt.
  • Fortsätt att växla över från resor med egen bil i tjänsten till andra res- och mötesformer.
  • Fortsätt arbetet med överflyttning av flygresor till tåg alternativt resfria möten.

Vidare finns en fortsatt positiv attityd hos medarbetarna till STR:s arbete med att minska utsläppen från pendlingsresor, vilket pekar på att STR har ett starkt stöd för att arbeta med dessa frågor.