2020-11-16 Coronavirus

STR:s förbundsstyrelse: Nu är det dags att ta ytterligare ansvar

Med anledning av det allvarliga läget där smittspridningen fortsätter öka föreslår regeringen att det ska bli förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. STR:s förbundsstyrelse vill mot bakgrund av läget uppmana alla medlemmar att ta ansvar och hålla sig inom det föreslagna antalet.

-Vi befinner oss i en ny och allvarlig situation där branschen behöver ta ett tydligt ansvar och vårda det stora förtroende vi har, inte leta kryphål eller sätt att komma runt restriktionerna. Det handlar om ansvaret man har som medborgare, företagare och som arbetsgivare, säger Mattias Glemfors, förbundsordförande STR.

Åtta personer totalt

De skärpta restriktionerna föreslås träda i kraft den 24 november och kommer inledningsvis att gälla i fyra veckor. Förbundsstyrelsen väljer att tolka förslaget som att det gäller åtta personer totalt, alltså att både utbildare och elever ska räknas in.

-Det är klart att vi alla behöver tänka om, vi är en bransch som står för säkerhet och ett gott omdöme, det bör vi göra även nu. Sen kan upplägget när det gäller de teoretiska delarna behöva justeras på flera sätt utifrån nya förutsättningar, säger Jeanette Jedbäck Hindenburg, ledamot i förbundsstyrelsen.

Efterfrågan på distansutbildning

Allt fler efterfrågar distansutbildning i samband med rådande situation och det blir också vanligare att medlemmar jobbar så vad gäller till exempel informationslektioner, lektioner med teoretiska inslag och mopedutbildning. Däremot har STR i kommunikation med myndigheterna blivit varse att det fortfarande finns begränsningar i nuvarande lagstiftning vad gäller övriga obligatorier dvs risk- och introduktionsutbildning. Vad gäller detta får framtiden utvisa – nu måste den akuta situationen hanteras och smittspridningen begränsas.

-Styrelsen är överens om att det är bättre att dra i nödbromsen här och nu än att stå inför risken att vi inte får stopp på smittan och att restriktionerna då kan behöva förlängas över både jul och nyår, säger Maria Stenman, ledamot i förbundsstyrelsen.

Tänk på

• Vårda branschens stora förtroende – håll ut och ta ditt samhällsansvar!
• Håll under den aktuella perioden nere det sammanlagda antalet personer till åtta stycken i samband med alla lektioner.
• Håll dig uppdaterad om vad som gäller för din region via www.folkhalsomyndigheten.se.
• Ta del av det stödmaterial som STR har tagit fram – logga in på str.se

Vad är allmän sammankomst och offentlig tillställning?

Dessa begrepp definieras i 2 kap. 1–3 § ordningslagen.

1 § Med allmän sammankomst enligt denna lag avses
1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

För att en sammankomst skall anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

Bestämmelserna i denna lag om allmänna sammankomster gäller även om det vid en sammankomst förekommer mindre inslag av underhållning eller förströelse av annat slag än framförande av konstnärligt verk.

Läs mer i ordningslagen >>
Promemorian (förslaget) >>

Källa: riksdagen.se

Läs regeringens pressmeddelande >>
STR samlingssida med coronainfo (kräver inlogg) >>