2022-08-09 Miljö

EcoDriving minskar partikelutsläpp

Partiklar från väg- och däckslitage utgör minst hälften av utsläppen av mikroplaster i Sverige. Enligt en beräkning handlar det om ungefär 8 000 ton per år, och de påverkar människors hälsa negativt.

Uppskattningen att det handlar om cirka 8 000 ton per år har gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet.
– Däckslitage är den största källan till mikroplastutsläpp, lokalt, nationellt och globalt, säger Mats Gustafsson, senior forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Hur får man ner nivåerna? Regeringen har gett VTI i uppdrag att titta på detta. Vilka åtgärder skulle kunna vara lämpliga? Vilka styrmedel skulle kunna fungera?
Först och främst kan man konstatera att det bästa vore att vidta åtgärder vid källan, med andra ord vid däcken och på vägbanan. Det är trots allt lättare att försöka minska själva spridningen än att försöka samla in utspridda partiklar i naturen.

Och vill man minska spridningen handlar det först och främst om att minska trafikarbetet, det vill säga få oss att köra mindre och minska mängden transporter. Det handlar också om själva körbeteendet. Med EcoDriving sprids inte en lika stor mängd partiklar. Angeläget är också att kontrollera sådant som lufttryck och hjulinställningar, och vara noga med vad man har för däck.

– Det är väldigt viktigt att man till exempel inte kör med vinterdäck sommartid. Vinterdäcken är mjukare och slits mer än sommardäcken och bidrar därmed till en högre partikelspridning, säger Mats Gustafsson.
Att införa en märkning av däcks slitagebenägenhet skulle kunna vara ett styrmedel att använda i sammanhanget. Att begränsa tiden för användning av vinterdäck är också en möjlighet. Att utöka däcktryckskontrollen är ytterligare ett förslag från forskarna.
Det är som sagt inte lätt att samla in partiklar som redan spridits, men ökad gatustädning och förbättrad rening av dagvatten och avloppsvatten är andra åtgärder som nämns för att minska antalet mikroplaster i vår omgivning.

Faktaruta:

  • Utsläppen av däck -och vägslitagepartiklar ökar på grund av att trafikarbetet ökar. Vi kör mer bil. Fler tunga fordon förs fram på vägarna. Antalet vägtransporter ökar.
  • Partiklarna anses svårnedbrytbara.
  • Partiklarna påverkar bevisligen många organismer negativt, både i laboratoriemiljö och vid fältstudier.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson