2021-08-24 Trafiksäkerhet

Färre gångtrafikanter och cyklister dör i trafiken

Ser man till de senaste tio åren är trenden positiv: Antalet olyckor där fotgängare och cyklister dödats i kollision med motorfordon har minskat med mer än en tredjedel.

Det visar en sammanställning som försäkringsbolaget If har gjort utifrån uppgifter i den nationella trafikolycksdatabasen Strada.
Störst minskning har skett bland fotgängare.
Det är också så att andelen svåra olyckor i just de här trafikantgrupperna minskar. I dag räknas ungefär var femte olycka där en cyklist eller fotgängare är inblandad som en olycka som leder till ”måttliga, allvarliga eller dödande” skador. För tio år sedan handlade det om var fjärde olycka.

Under det senaste decenniet har kommunerna arbetat aktivt med att sänka hastigheten i tätbebyggda områden. Det anses vara en av anledningarna till att döds- och skadetalen minskat.
– Dessutom separeras oskyddade trafikanter i högre grad från motortrafiken, och fler bilar har teknik som autobroms och detektion av fotgängare och cyklister, säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Det är framför allt vuxna som skadas i cykel- och fotgängarolyckor med fordon. Mindre barn drabbas inte i någon större utsträckning, och när de gör det (eller har gjort det hittills) har det i de flesta fallen rört sig om lindriga skador.
– Det är först i tonåren olyckor i möte med motorfordon ökar, då det blir vanligare att man tar sig ut i trafiken på egen hand.

Under den senaste femårsperioden har totalt 492 olyckor rapporterats där större barn har skadats måttligt, allvarligt eller avlidit.
Och de som är oroliga för att den här siffran kommer att öka, eller åtminstone inte alls minska, har fog för sin oro: Antalet olyckor med såväl elsparkcyklar som mopedbilar och A-traktorer ökar i takt med att de här fordonen blir allt fler, och i de här sammanhangen är det framför allt unga människor som råkar illa ut.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson