2021-01-25 Trafiksäkerhet

Geofencing kan minska olyckor med elsparkcyklar

Nästan hälften av alla olyckor med elsparkcyklar inträffar nattetid och ofta under helger. Folksam föreslår nu att kommunerna begränsar möjligheterna att hyra elsparkcyklar och att de utnyttjar geofencing för att få ner hastigheten.
Den 1 mars presenteras rekommendationer för ett bättre regelverk för fordonstypen.

Sedan augusti 2018 då elsparkcyklar blev tillgängliga i många städer i Sverige har antalet olyckor med sådana fordon ökat kraftigt. Under fyra sommarmånader (maj-augusti) 2019 tvingades 123 stockholmare att söka akutsjukvård efter olyckor med elsparkcyklar. Fordonen ökar i popularitet och det finns en oro för att antalet skadade kommer att fortsätta växa.


Försäkringsbolaget Folksam har gjort en närmare analys av olyckorna i Stockholm sommaren 2019 med hjälp av egen statistik och data från STRADA, registret för vägtrafikskador. Av analysen framgår att:
*Medelåldern bland de skadade var 31 år och 55 procent var män. 46 procent av olyckorna skedde på natten (klockan 22-06). Merparten skedde fredag-söndag.
*Över 30 procent drabbades av skador i huvud och/eller ansikte. Arm- och benskador var också vanliga. Bara 13 procent hade hjälm.
*83 procent av olyckorna var singelolyckor. Var tredje olycka berodde på dåliga vägbanor, halka eller att elsparkcyklisten körde in i en kantsten. Handhavandefel, att man till exempel tappade balansen vid start, var också en vanlig orsak. Teknikfel på elsparkcykeln gav upphov till 6 procent av olyckorna.


För att minska olycksriskerna har Folksam utarbetat en rad rekommendationer riktade till uthyrare, myndigheter och kommuner. Ett förslag är att kommunerna reglerar vilka tider på dygnet som det är möjligt att hyra elsparkcyklar och att de använder geofencing för att begränsa hastigheten på vissa gator.
--Fotgängare skadas ofta efter att ha snubblat över elsparkcyklar som ligger slängda. Därför föreslår vi att kommunerna skapar bättre parkeringsmöjligheter vid viktiga knutpunkter och använder geofencing för att begränsa parkeringsmöjligheterna på kritiska platser, sade Helena Stigson, senior forskare på Folksam, när hon presenterade studien på VTI:s konferens Transportforum.
Folksam rekommenderar uthyrare att göra elsparkcyklarna säkrare genom att förse dem med större hjul. Uthyrarna bör förbättra underhållet av dem och arbeta för att minska antalet felparkeringar.
Berörda myndigheter bör ta sig an frågan om försäkringsskydd. De behöver utreda om elsparkcyklar ska klassas som motorfordon och därmed gå under försäkringsplikt.
Folksam understryker att samtliga aktörer måste arbeta för att öka hjälmanvändningen.


Eldrivna enpersonsfordon finns i en mängd olika varianter och det kommer ständigt nya. De används som leksaker och som transportmedel kortare sträckor.
Ett antal olika regelverk styr användningen av dessa fordon, till exempel föreskrifter för hur elsparkcyklar ska parkeras och vilket informationsansvar ett företag som hyr ut elsparkcyklar har. Men reglerna är svåröverskådliga, bland annat gäller olika regler för självbalanserande och icke-självbalanserande elfordon.
Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att föreslå ett tydligare och förenklat regelverk kring eldrivna enpersonsfordon, och arbetet pågår just nu.
--Det är en stor utmaning att ta fram ett regelverk på det här området där det hela tiden kommer nya produkter. Vi vill ju att det ska kunna tillämpas på längre sikt, sade Kristofer Elo, utredare på Transportstyrelsen, när han berättade om arbetet under Transportforum.
--Dessutom vill vi gärna harmonisera reglerna inom EU. Det är ju bra om man vet exakt vad som gäller om man hyr en elsparkcykel i ett annat land.

Text: Johan Sievers  Foto: Staffan Gustavsson