2021-04-20 Transportstyrelsen/Trafikverket

Modest provskuld i Sverige jämfört med andra länder

I länder som haft en total lockdown under coronapandemin, bland annat Storbritannien och Nederländerna, står i dag 300-400 000 personer i kö för att ta B-körkort. Sverige är inte i närheten av en så omfattande provskuld. Här har provkapaciteten under 2020 varit ungefär 80 procent av den normala.

Kristina Hagberg

Kristina Hagberg och Rikard Granlund, chef respektive biträdande chef för Trafikverket Förarprov, var inbjudna till STR:s riksmöte den 15 april. De konstaterade att året som gått bjudit på stora utmaningar, främst på grund av covid-19-pandemin.
– Covid-19 har ju inneburit och innebär fortfarande otroligt stora påfrestningar för hela samhället, sa Kristina Hagberg. I början av pandemin funderade vi också på om vi borde stänga ner helt, men vi landade i att vi måste hålla igång verksamheten eftersom det handlar om leverans av viktiga samhällstjänster.
Hon tillade dock att nya bedömningar gjorts – och görs – kontinuerligt, i samråd med regeringskansliet och infrastrukturdepartementet.

Hur har det då gått att fortsätta att leverera förarprov under rådande omständigheter?
Gör man en internationell jämförelse har det gått bra. Sverige har till exempel under 2020 i genomsnitt bara haft 17 procent färre körprov för B-körkort än under 2019. Någon månad har situationen till och med nästan varit normal: I september 2020 gjordes lika många prov som i september 2019. Men sedan kom det som brukar kallas andra vågen, och situationen försämrades igen. Så har det fortsatt fram till nu, när vi kanske till och med är inne i en tredje pandemivåg. Antalet förarprov är i nuläget reducerat med ungefär 20 procent.

Med tanke på att vaccineringarna har tagit fart hoppas Trafikverket Förarprov kunna leverera ett ökat antal prov till och med maj månad, och från och med juni är förhoppningen att provtillgången ska ligga på en normal, maximal nivå.
Ett positivt trendbrott är att godkännandegraden för B-körkort är högre än före pandemin, både när det gäller körprov och kunskapsprov. För lite drygt ett år sedan infördes krav på godkänt kunskapsprov före körprov, och det tros ha haft önskad effekt.

Utöver pandemin fick provfusket stort fokus under 2020. Flera åtgärder vidtogs för att försöka få bukt med bedrägerierna. Kameror installerades i samtliga provsalar. Dessutom måste alla som gör kunskapsprov sedan den 1 mars förra året skriva på ett papper där de intygar att de inte kommer att använda otillåtna hjälpmedel under provet. Fuskar de ändå blir de polisanmälda.
Alla fuskförsök polisanmäls, understryker Trafikverkets företrädare, och hittills har alla fällande domar resulterat i grov osann försäkran.

Man kan säga att samhället har intensifierat sitt arbete när det gäller illegal verksamhet på trafikutbildningsområdet. Just nu väntar berörda parter på ännu fler åtgärder som ska stävja olagligheterna, men då måste det till politiska beslut som än så länge inte har verkställts.

Trist för branschen är att det finns ett organiserat fusk som har förgreningar in i den legala utbildningsverksamheten. Om detta talade framför allt Gunnar Holgersson och Olof Stenlund från Transportstyrelsen, även de inbjudna till STR:s riksmöte.
– Vi kallar de lagliga utbildare som understödjer fusket för möjliggörare, sa Gunnar Holgersson. Det handlar till exempel om obligatoriska utbildningar som aldrig genomförs, men ändå rapporteras som genomförda.

Gunnar Holgersson
Gör en utbildare fel får hen i första hand en möjlighet att rätta till sina misstag, enligt Gunnar Holgersson, sektionschef på Transportstyrelsen. – Men grova förseelser resulterar i återkallelse av tillstånd.
Olof Stenlund
När det gäller de förslag som finns om förändringar i förarutbildningssystemet så har arbetet med nödvändiga lagändringar ännu inte inletts. – Vi avvaktar signaler från regeringskansliet, säger Olof Stenlund, utredare på Transportstyrelsen.

Det finns också starka misstankar om att det har pågått en handel med provtider. Tiderna har bokats upp med vissa personnummer, bokats av och sedan bokats på nytt med helt andra personnummer. Detta är inte länge möjligt att göra. Förarprov plockar helt enkelt bort prov som avbokas, eller snarare disponerar om dem.
– Merparten av alla förarutbildare är duktiga och bra, men  några få genar i kurvorna och det skvalpar över på hela branschen, menade Gunnar Holgersson. Det är olyckligt.
Kan olagligheter bevisas dras tillståndet att bedriva utbildning in. 2020 resulterade i tio indragna tillstånd.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson

Andra nyheter i korthet:

Introduktionsutbildning som fjärrundervisning upphör egentligen den 1 juli. Men i maj tar Transportstyrelsen beslut om en eventuell förlängning av möjligheten att hålla introduktionsutbildningen digitalt.

Riskettan, däremot, kommer inte att kunna göras digitalt. ”Den lämpar sig inte för fjärrundervisning”, säger Olof Stenlund, Transportstyrelsen.

Giltighetstiden för kunskapsprovet för B-körkort har under pandemin förlängts till att vara sex månader i stället för fyra. Den tillfälliga föreskriften gäller till och med den 30 september 2021. Men på Transportstyrelsen pågår diskussioner om att permanenta regeländringen. Positiva effekter på körprovet har kunnat ses. Bland annat verkar det som att risken för att körkortselever går upp och gör körprovet innan de är tillräckligt förberedda minskar.

Arbetet med det fjärde körkortsdirektivet inom EU är igång. Villkor automat är en av de frågor som diskuteras alltmer intensivt. I Europa finns det starka krafter som förespråkar att körkort för automatväxlade fordon är utgångspunkt i stället för körkort för manuellt växlade fordon som i dag. Tyskland och Frankrike är föregångare på det här området.