2021-02-03 Yrkesförare

Nedgång för kollektivtrafik och tjänsteresor kan bli permanent

En kraftig nedgång för tjänsteresor, liksom för resor med kollektivtrafik. Och en rejäl uppgång för digitala möten.
Det är effekter av Coronapandemin som kan bli långsiktiga, till och med permanenta, enligt studier presenterade vid Transportforum.

Helt väntat visar undersökningarna att resandet överlag har minskat under pandemin. Flera av dem pekar också mot en varaktigt lägre nivå av arbetspendling även efteråt.
– Det är fortfarande osäkert vilka långsiktiga konsekvenser den här beteendeförändringen får. Men studier som vi har gjort tyder på att resor med kollektivtrafik kommer att ligga 15-30 procent lägre efter pandemin. På sikt kan den siffran studsa tillbaka men troligen får vi se en bestående effekt, sade forskaren Mari Betanzo från norska Asplan Viak.

Undersökningen gäller lokal kollektivtrafik och visar att de viktigaste orsakerna till minskat resande är rädsla för smittspridning och ökat distansarbete. Den pekar också på att de som inte kan arbeta hemma i större utsträckning åker bil.
Mari Betanzo visar att en 15-procentig nedgång i kollektivtrafikresandet kan ge inkomstbortfall på 2,3 miljarder kronor årligen på nationell nivå. I Sverige skulle motsvarande siffra hamna på 3,5 miljarder kronor.

En annan studie, som gjorts vid fem olika svenska myndigheter, visar på en stor omställning som få sett som möjlig.
– Tidigare trodde nära hälften av de tillfrågade tjänsteresenärerna att ingen av tjänsteresorna de gjorde kunde ersättas med digitala möten. Men pandemin visar att 90 procent av mötena kan genomföras digitalt, sade Peter Arnfalk, lektor vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet.
Han konstaterade också att 97 procent av de tillfrågade på myndigheterna inte hade rest i tjänsten under pandemin. Trots detta har myndigheternas arbete fungerat bra och i flera fall redovisar de bättre resultat än tidigare.

Tillsammans med Lena Hiselius, lektor vid Trafik och väg, Lunds universitet, berättade han att statliga arbetsgivare tror att tjänsteresorna kan halveras efter Coronapandemin.
– Arbetsplatsens främsta uppgift kanske blir som en mötesplats med arbetsmöjligheter. Många, kanske upp till en tredjedel av de anställda, kommer att jobba på distans.

Per Schillander från Trafikverket konstaterade att myndighetens digitala möten har ökat kraftigt under 2020. Men också att det sedan tidigare fanns en strävan att öka andelen sådana möten.
– En stor majoritet av de tillfrågade medarbetarna tycker att det fungerar bra att jobba på distans, sade Per Schillander.

Trafikverkets kostnader för tjänsteresor med flyg och tåg försvann i princip från april 2020, vilket inneburit en kostnadsminskning för dessa resor med 98 procent. De totala resekostnaderna för myndigheten har under pandemin sjunkit från 280 miljoner kronor 2019 till 110 miljoner för 2020.
– Det är klart att sådant inte går ledningen förbi. Jag skulle säga att en återgång till tidigare resandenivå är orealistisk.

Text: Johan Granath Foto: Staffan Gustavsson