2021-01-12 Trafiksäkerhet

Norrmännen håller hastighetsgränserna bättre än svenskarna

Sverige har länge beskrivits som det trafiksäkraste landet i världen, men på senare år har Norge tagit över ledartröjan. Fler personer har de senaste åren dött på svenska vägar än på norska, och norrmännen är betydligt bättre på att hålla hastighetsgränserna än svenskarna.

Det är Åsa Forsman på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, som har genomfört en studie med syfte att kartlägga Norges utveckling under de senaste åren, samt studera vad som skiljer länderna åt.
Studien har utförts av VTI i samarbete med norska TØI, Transportøkonomisk institutt.

Sett i ett globalt perspektiv är dödstalen i båda länderna låga, men under åren 2014-2018 hade Norge färre omkomna i trafiken per invånare än Sverige. I Norge handlade det om 2,4 omkomna per 100 000 invånare, medan det i Sverige under motsvarande period var 2,8 omkomna personer per 100 000 invånare.

Fler cyklister dör i den svenska trafiken än i den norska, och det är i gruppen 75 år eller äldre detta är tydligast. Här kan man misstänka att skillnaden beror på att det är vanligare i Sverige att äldre cyklar.
– Men det är inget vi har kunnat verifiera i vår undersökning, säger Åsa Forsman.

När det gäller hastighetsbegränsningar är de generellt lägre i Norge, men de efterföljs också bättre.
Hur kommer det sig?
– Det är en bra fråga som vi inte har kunnat svara på i den här studien, säger Åsa Forsman. Det är svårt att säga varför Norge har en så bra utveckling när det gäller hastighetsefterlevnad. Vi kan se att det skrivs ut fler böter där än här, ungefär dubbelt så många per invånare i Norge jämfört med Sverige. Men så har det varit länge. Antalet utdelade böter har inte ökat på senare år.

Norge har däremot ökat antalet mötesfria vägar. Nästan all trafik på 90-vägar i Norge är mötesseparerad, medan andelen mötesseparerad 90-väg i Sverige bara är 20 procent. (Totalt sett har Sverige dock en större andel av sin trafik på mötesfria vägar än vad Norge har.)
– Skillnaden i förekomsten av mötesseparering är en trolig förklaring till att Sverige har högre dödsrisk på vägar med hastighetsgränsen 90 kilometer i timmen, menar Åsa Forsman.
På vägar med hastighetsgränsen 80 kilometer i timmen kan man inte se någon skillnad mellan de båda länderna, trots att norrmännen har större andel av sin trafik på 80-vägar än vad Sverige har.


Norrmännen bygger ut sitt vägnät. Antalet mötesseparerade vägar har ökat kraftigt. Sverige började bygga ut sitt vägnät i ett tidigare skede. – Trafiksäkerhetsutvecklingen kan ha stagnerat här medan den fortsätter att utvecklas i Norge, tror Åsa Forsman, forskare på VTI.

Har du någon uppfattning om hur det ser ut efter 2018? Dödstalen i trafiken i Sverige har ju minskat?
– 2019 låg Norge fortfarande bättre till än Sverige, men jag vet inte hur det ser ut i Norge för 2020.
Den preliminära trafikolycksstatistiken för Sverige 2020 visar att 190 personer dog i vägtrafiken under året. Det innebär att nollvisionens etappmål för 2020 med högst 220 dödade i vägtrafiken nåddes.
Men 2020 var ett speciellt år.
– Det går inte att utesluta att pandemin påverkat olyckstalen, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam i en kommentar.
Under våren, i mars och april, minskade antalet trafikolyckor kraftigt. Detsamma gällde för trafikmängden. Mot slutet av året vände emellertid utvecklingen och antalet olyckor ökade.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson