2019-04-19 Driva trafikskola

Ny statistik får trafikskolor att lysa

Trafikverket redovisar sedan årsskiftet förarprovsstatistiken för B-körkort på ett nytt sätt för allmänheten. Det är numera möjligt att se hur stor andel godkända som anmäls via trafikskola respektive privat.

Godkännandegraden är mycket högre bland de trafikskoleanmälda eleverna.
– Vi har aktivt efterfrågat den separerade statistiken sedan Trafikverket slutade att redovisa den 2011, och tycker att det är glädjande att den nu finns tillgänglig för alla, säger Christer Wickman, STR:s förbundssekreterare.

Förutom att statistiken är uppdelad på privat- respektive trafikskoleanmälda är den också uppdelad på enbart förstagångsprov samt förstagångsprov i kombination med omprov. Detta gäller för både kunskapsprovet och körprovet. Utöver detta kan man se hur kvinnor respektive män klarar de båda proven, och statistiken är dessutom nedbruten på de enskilda provorterna.
Det senare gör det möjligt för vem som helst att gå in på Trafikverkets hemsida och se hur förarprovsstatistiken ser ut där hen bor.

I Uppsala förra året klarade till exempel 83,28 procent av körkortseleverna anmälda via trafikskola uppkörningen första gången de gjorde körprovet, att jämföra med 40,74 procent av de privatanmälda.
Motsvarande siffror för Östersund är 81,78 procent och 36,35 procent.

I Borås klarade 72,87 procent av de trafikskoleanmälda körkortseleverna körprovet när de körde upp första gången 2018, jämfört med 29,7 procent av de privatanmälda eleverna.
Så där håller det på.
Man kan fortsätta att räkna upp orter, och det ser ungefär likadant ut. Framför allt är godkännandegapet mellan trafikskoleanmälda och privatanmälda tydligt. Ser man till statistiken för hela riket 2018 klarade 82,18 procent av de trafikskoleanmälda eleverna körprovet vid det första försöket jämfört med 36,69 för de privatanmälda.
– Detta är viktig konsumentupplysning, understryker Christer Wickman. Att kunna ta del av statistiken på det här viset är positivt både för branschen och för kunderna.

Wickman_2_b_700.jpg

Han tillägger att den nya statistiken också gör det lättare att analysera utvecklingen av den svenska förarutbildningen.
– Jag har sparat statistik avseende anmälningsväg sedan år 2000, och över tid kan vi se att gapet mellan trafikskole- respektive privatanmälda prov ökar till trafikskolornas fördel. År 2000 var de trafikskoleanmälda 26 procentenheter bättre än de privatanmälda när det gällde kunskapsprovet. År 2018 hade gapet ökat till 33 procentenheter. Sak samma gäller för körprovet: År 2000 var de trafikskoleanmälda 27,8 procentenheter bättre, och 2018 var de hela 34,6 procentenheter bättre.
Det finns åtskilligt att utläsa ur statistiken.
Till exempel har det totala antalet prov fördubblats sedan millennieskiftet. Antalet trafikskole-elever som anmäls till förarprovet har inte ökat, däremot har antalet privatanmälda elever gått från cirka 65 000 år 2000 till en god bit över 200 000 år 2018.
– Vi kan också se att män som grupp genomför långt fler prov än kvinnor som grupp, säger Christer Wickman.

Tittar man på kunskapsprovet för B-körkort (förstagångsprov samt omprov) 2018 ser man att kvinnorna genomförde 129 607 prov medan männen gjorde 200 520 prov. På körprovssidan ser det likadant ut, även om gapet här är något mindre: Kvinnorna genomförde 121 086 körprov (förstagångsprov och omprov) medan motsvarande siffra för gruppen män är 171782.Kvinnorna har genomgående en högre godkännandegrad än männen. Det gäller för såväl kunskapsprov som körprov.
– Kvinnorna utnyttjar systemet effektivare, klarar förarprovet i större utsträckning, och sedan vet vi också att de inte alls i lika stor omfattning är inblandade i svåra olyckor som männen när de väl har fått sina körkort.
– Kort sagt, männen har mycket att lära av kvinnorna.

Christer Wickman har som sagt sparat statistik med avseende påanmälningsväg sedan år 2000, och den har han åskådliggjort i grafer som alla medlemmar i STR kan ta del av på STR:s hemsida.


OM NYA STATISTIKEN

Trafikverket redovisar sedan årsskiftet förarprovsstatistiken på ett nytt sätt för allmänheten. Vem som helst kan gå in på myndighetens hemsida och se hur många trafikskoleanmälda respektive privatanmälda körkortselever som godkänns på förarprovet. Siffrorna talar till trafikskolornas fördel.


När man ser graferna blir det tydligt att även de trafikskoleanmälda eleverna lyckas sämre på förarproven jämfört med tidigare, trots att de i jämförelse med privatanmälda elever klarar sig mycket bättre.
– Överlag krävs en ökad förståelse för varför man behöver trafikutbildning, menar Christer Wickman. Det verkar som om självinsikten har minskat, inte minst på privatsidan där man anmäler sig alldeles för tidigt till förarprovet, underkänns och måste göra om provet om och om igen. Här har vi en stor del av problematiken.