2022-05-05 Utbildning

Pandemin har understrukit vikten av att få ut förare

Andelen förarprov på automatväxlade personbilar ökar hela tiden. I Stockholm sker i dag vartannat B-prov på automat. I övriga Sverige är andelen automatprov lägre, men trenden är densamma: Alltfler väljer bort växelspaken.  

Både Trafikverket och Transportstyrelsen hade bjudits in till STR:s Riksmöte.

Godkännandegraden på automat ökar också mer än godkännandegraden för manuellt B-körkort.
Om detta och en del annat berättade Rikard Granlund och Kristina Hagberg, biträdande chef respektive chef på Trafikverket Förarprov, när de besökte STR:s Riksmöte i Stockholm i april. Även Transportstyrelsen var på plats. Den representerades av ställföreträdande sektionschefen Carina Petersson och inspektören Dick Åström.
Trafikmyndigheterna var inbjudna till mötet för att informera om sitt pågående arbete.

– Pandemin har påverkat vår verksamhet betydligt, inledde Rikard Granlund. Vi har dragit en hel del lärdomar. Många länder valde ju en total lock down, men inte Sverige och inte Trafikverket Förarprov. Det fick oss verkligen att inse betydelsen av den verksamhet vi bedriver, hur viktigt det är att få ut förare. Vi arbetar utan tvekan inom ett samhällsviktigt område.
De tunga behörigheterna prioriterades under pandemin.


Kristina Hagberg och Rikard Granlund och, Trafikverket förarprov.


– Vi kan ju jämföra med hur det ser ut i Storbritannien där man varken bedrivit utbildning eller provverksamhet under lång tid. Där råder nu en omfattande brist på yrkesförare.
Däremot släpar det efter även i Sverige när det gäller körprov för B-körkort.
– Vi arbetar på att jobba i kapp, fortsatte Rikard Granlund.
Huvuddelen av de förarprov som görs bokas privat. Det innebär inte att alla privatbokare enbart kör privat. En mix av lektioner på trafikskola och mängdträning hemmavid är det allra vanligaste.

– Men ni som bransch, vad kan ni göra för att motivera eleverna att gå hela utbildningen på trafikskolan? undrade Kristina Hagberg som också uppmuntrade trafikskolorna att boka prov i god tid, kanske redan efter det att en elev tagit ett fåtal lektioner.
– Med den erfarenhet ni har kan ni avgöra när eleven är redo.
Men är det tillåtet, undrade någon. Tidigare fick ju trafikskolan inte boka prov för en elev som inte var färdigutbildad?
– Jo, det är tillåtet, svarade Kristina Hagberg.

Fusket på kunskapsproven är fortfarande omfattande, men Trafikverket Förarprov tycker ändå att det ser ut att minska. Trenden är positiv. Det har hjälpt med kameror i alla teorisalar och det har hjälpt med ökat lagstöd. Dessutom är fler åtgärder på gång.Korprovskylt_2x1.jpg
Försöket med körprovsskylt vid prov har permanentats. Främsta anledningen är att skyltarna har lett till att antalet olyckor där förarprovsbilar påkörts bakifrån har minskat markant.

Problemet med bokningssajter, där förarprovstider säljs till dem som är villiga att betala för dem, var nästa punkt som togs upp.
– Vi är medvetna om att det sker ett missbruk och vi arbetar med det, sa Rikard Granlund. Det finns inte något stöd i lagen för att förbjuda detta, men vi kan vidta åtgärder om det sker varumärkesintrång.
Avslutningsvis konstaterade Förarprovs representanter att andelen prov på automat ökar hela tiden.
– Det som håller emot är begränsningen i regelverket, menade Rikard Granlund.

Transportstyrelsens representanter inledde med att säga att det finns många tillstånd och tillståndshavare, men inte så många inspektörer.
– Vi är ett begränsat antal personer som ska hitta de bästa företagen och platserna att göra tillsyn på för att få så god effekt som möjligt, konstaterade Carina Petersson.
Både hon och Dick Åström tycker att trafikutbildarnas syn på tillsyn har förändrats. De flesta verkar tycka att det är positivt med en kontroll.
– Ofta har vi bra samtal och utbildarna tycker att de får användbara tips.


Carina Petersson och Dick Åström, Transportstyrelsen.

Under 2021 hade Transportstyrelsen 557 tillsynsärenden. När en tillsyn inte leder till att saker och ting blir bättre återkallas tillstånd och godkännanden.
– I några fall har vi också tvingats göra polisanmälningar.
Introduktionsutbildning på distans är en fråga som väcker stort intresse bland utbildare. Är det någonting bra eller någonting dåligt?
– Vi kan konstatera att det råder delade meningar om det, sa Carina Petersson.

Vad händer med tafsande trafiklärare? Kan jag vara trygg med att de försvinner, frågade en av Riksmötets deltagare.
– Det var en bra fråga, svarade Carina Petersson. När vi får vetskap om sådana saker startas en process angående godkännandet.
Om vederbörande då blir av med sin rätt att vara trafiklärare finns det dock ingenting som stoppar den här personen från att vara handledare.
– Vi på Transportstyrelsens tillsynsavdelning hanterar enbart godkännandet som trafiklärare.


Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson