2024-03-27 Mitt i Trafiken

Simulatorforskning utvecklar verktygen

Utvecklingen av det simulatorverktyg som avslöjat att en stor andel av dem som klarat körprovet inte är tillräckligt riskmedvetna fortsätter.

Linköpings universitet, VTI och STR är några av de inblandade.

Mitt i trafiken har tidigare uppmärksammat ett forskningsprojekt vars syfte är att kunna sålla ut risktagande körkortselever med hjälp av körsimulator. Simulatortestet visade att över hälften av dem som klarade körprovet, 29 av 41 personer, inte var redo för körkort. Orsaken var att de agerat mycket riskfyllt i ett eller flera körsimulatorscenarier som de kört i anslutning till förarprov. Scenarierna handlade om att hantera risker i trafiken, till exempel att passera en buss som stannat vid hållplats.

  – Tanken med projektet att upptäcka dem som ännu inte är redo för provet, säger Birgitta Thorslund som är forskare vid Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.

En slutsats av simulatortesterna är att körprovet inte räcker till för att testa och identifiera riskbeteende. ”Dagens körprov är ett stickprov där det är ganska enkelt att slinka igenom. Provsituationen varierar helt enkelt för mycket från gång till gång. Det är olika mycket trafik, olika väder, väglag, årstid, tid på dygnet och en rad andra varierande faktorer.”, sade Birgitta Thorslund då, för ett drygt år sedan.

Tillsammans med Helena Selander, forskare på VTI i Göteborg, är Birgitta Thorslund ansvarig projektledare och har arbetat med utvecklingen av simulatorverktyget under flera år. Projektet finansieras av Trafikverket och har sedan ett knappt år även doktoranden Victor Nyberg anställd.

Utvecklingen som numera sker i samarbete med en kommersiell aktör, simulatortillverkaren Skillster, är i ett skede där simulatorscenarierna finslipas och dessutom har grafiken förbättrats avsevärt. De olika körscenarierna är utformande av forskargruppen tillsammans med en referensgrupp, där bland andra representanter för STR och trafikskolorna ingår. Övriga i referensgruppen är förarprövare och annan personal från Trafikverket, sakkunniga från Transportstyrelsen och från trafiklärarutbildningen.

Planen är enligt Birgitta Thorslund att simulatortestet ska kunna bli en del av förarprovet eller användas i förarutbildningen. Hur och var simulatortestet kan komma in är dock ännu inte klart.

  – Det skulle kunna bli ett obligatoriskt moment inför provet, en del av riskutbildningen eller användas som ett slags diagnostikprov på trafikskolan.

Det senare i så fall för att avgöra var eleven befinner sig när det kommer till risktagande och vad hen i sådana fall behöver öva mera på.

De olika simulatorscenarierna utgår från GDE-matrisen och har därmed en koppling till trafikskolornas undervisningsplaner. De tar bland annat upp hastighetsanpassning, beredskap för fotgängare som kliver ut i gatan, filbyten, beredskap för utfarter och avfarter. Scenarierna utspelar sig i såväl stads-, motorvägs- som landsvägsmiljö och prövar även förmågor som att hålla avstånd och uppmärksamhet på omgivningen.

Förutom att finslipa simulatorscenarier handlar utvecklingsarbetet nu om framtagning av underlag för att kunna bestämma gränser för godkänt respektive underkänt beteende för varje enskilt scenario, enligt Birgitta Thorslund.

  – Det är viktigt att de automatiska bedömningarna blir rättvisa. Tanken är att testet ska vara oberoende av personlig värdering och automatiskt bedömas med hjälp av simulatorn.  

Andra kommande delar i projektet handlar om hur återkoppling bör ske. Dels till trafikskolor, kring vad eleven generellt behöver träna mera, dels återkoppling till elever som blir underkända på testet - om vad de behöver fokusera på.

En utmaning i utvecklingsarbetet blir sedan att ta fram en större mängd variationer av de olika testscenarierna. Detta för att de ska vara så oförutsägbara som möjligt för att förhindra fusk.

Förutom att sålla ut riskbenägna förare förväntas användning av simulatortest kunna bidra till att simulatorer används mer i trafikutbildningen än hittills, enligt Birgitta Thorslund.

  – Vad jag känner till så är det en ganska ojämn användning i dag. Vissa trafikskolor använder simulator mycket, andra inte alls. Det saknas bland annat kunskap om hur de kan användas och hur finansieringen ska lösas.

Text: Johan Granath