2021-06-24 Forskning

”Simulatortest kan bli del av utbildning och prov”

Ett simulatortest med syfte att identifiera riskbenägna förare kan bli del av körprovet. VTI genomför just nu ett sådant forskningsprojekt tillsammans med en trafikskola.

Körsimulatorer har kommit och gått i trafikutbildningen under de senaste 20 åren. Nu verkar dock simulatorerna, som Mitt i trafiken tidigare rapporterat, ha kommit för att stanna. De kan till och med bli en del av förarprovet.
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, utför just nu ett försök med simulatortest i samband med körprovet. Försöket genomförs på Kör Eco Trafikskola i Linköping.

– I anslutning till provet gör eleverna ett 30 minuter långt simulatorkörtest med olika körmoment, säger Birgitta Thorslund som är projektledare och forskningsledare inom avdelningen Förare och fordon på VTI.
Hittills har ett 20-tal personer genomfört testet och planen är att samla in ett 100-tal prov för att få tillräckligt stora datamängder. Testverksamheten pågår till november 2021.

Under simulatortestet ställs körkortsaspiranterna inför 14 olika scenarier där de framför allt utmanas i att anpassa hastighet och att hålla avstånd. Testscenarierna innehåller till exempel stads-, landsvägs- och motorvägstrafik med bland annat passage av vägarbete, utsvängande buss, skyldighet att lämna företräde och barn som leker vid en skola.
– Vi vill ha ut hårda fakta, situationer där det är tydligt vad som kan orsaka underkänt på provet, säger Birgitta Thorslund.

Förutom att analysera de scenarier som finns i testsimulatorn är VTI-forskarna speciellt intresserade av de fall där en prövande klarat körprovet men inte simulatortestet.
– Det skulle i sådana fall visa att vi i simulator kan identifiera ett riskfyllt beteende som riskerar att inte fångas in på körprovet

Om simulatortestet visar sig fungera väl är tanken att det på sikt kan bli en del av förarutbildning och prov. Birgitta Thorslund betonar dock att försöket är ett steg i en lång process och att ett eventuellt införande är åratal bort.B_Thorslund.jpg
– Men både Transportstyrelsen och Trafikverket tror på detta och vill undersöka möjligheterna med simulatorer i förarutbildning och prov. Simulatortest innebär ju att kunna prova sådant som är omöjligt i verkligheten. Det skulle kunna minska risken att släppa igenom dem som inte är riktigt redo som självständiga bilförare.

Projektet ska dock utvärderas och resultaten granskas. Det behöver också förankras hos Transportstyrelsen innan man kan gå vidare.
Birgitta Thorslund ser i princip bara möjligheter med simulatortest. Ett problem är dock att några blir åksjuka vid simulatorkörning. Men det finns motåtgärder.
– Simulatorsjuka, som det ju kallas, är ett problem och ska inte underskattas. Men det drabbar mer sällan unga och går ofta att motverka genom att börja med att köra lugnt och titta rakt fram och låta kroppen vänja sig. Därefter kan man svänga och köra fortare.

Text: Johan Granath  Foto: Staffan Gustavsson