2022-06-07 Lagar/regler

Transportstyrelsen säger nej till nya cykelregler – kan skapa onödigt agg

De cykelregler som finns fungerar bra, tycker Transportstyrelsen, och säger nej till att bland annat låta cyklister köra mot enkelriktat.

Det går redan att möjliggöra cykling åt båda hållen.

I oktober förra året fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att titta närmare på ett antal cykelregler och försöka ta reda på om cyklandet skulle öka om reglerna förändrades.
I veckan som gick redovisade myndigheten några av sina slutsatser för infrastrukturdepartementet. Och det man kommit fram till hittills är helt enkelt att det är bra som det är.

– För att nå ett resultat om ökad cykling i samhället behöver fokus i första hand ligga på förbättrad cykelinfrastruktur, inte regelförändringar, säger Christopher Patten, utredare på Transportstyrelsen.
Ett förslag som diskuterats är att låta cyklister cykla i båda riktningarna på en gata där det råder enkelriktad trafik för motorfordon.
Här menar Transportstyrelsen att det redan går att möjliggöra cykling åt båda hållen om man anlägger en avskild cykelbana på den ena sidan av vägen och på den tillåter cykeltrafik från det ena hållet till det andra och tvärtom. ”Att tillåta cykeltrafik mot den enkelriktade trafiken på själva gatan skulle ge trafikregler som leder cyklisterna och bilförarna på direkt kollisionskurs med varandra.”

Transportstyrelsen avfärdar också ett förslag som handlar om att omkörning av cyklister måste ske genom filbyte: ”…en sådan regel skulle skapa köer och förseningar och sannolikt öka frustration och agg mot dem som cyklar”.
Slutligen tycker Transportstyrelsen att det vore dumt att medge cykling i bredd som standard.
– Det är tillåtet enligt dagens regler att cykla i bredd om det kan ske utan fara eller olägenhet i trafiken. Vi menar att nuvarande bestämmelser i tillräcklig mån möjliggör cyklande i bredd och är en lämplig avvägning mellan trafiksäkerhet och tillgänglighet, säger Christopher Patten.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson/redakta