Om medlemsskapet upphör

Som medlem i STR omfattas du av beslutade medlemskrav. Besluten har skett i STR:s fullmäktige, vilka är organisationens högsta beslutande instans. Beslutet för medlemskapets upphörande regleras i STR:s stadgar bilaga 3.

Punkterna nedan är exempel på skäl till att ett företagsmedlemskap upphör:

  • Medlemskap för företagsmedlem som bedriver tillståndspliktig verksamhet upphör om företaget inte längre har gällande tillstånd för att bedriva sin näringsverksamhet.
  • Medlemskap upphör för företagsmedlem som, trots påminnelser, inte fullgör sitt betalningsansvar till förbund eller dess servicebolag.
  • Medlemskap upphör för företagsmedlem som, trots påminnelser, inte uppfyller medlemskraven avseende nedanstående punkter. Detta gäller om företaget:

-inte tecknat hängavtal med löntagarorganisation alternativt inte är medlem i arbetsgivarorganisation, dvs företaget saknar kollektivavtal för sin anställda. Läs mer om kollektivavtal >>

-inte besvarar förbundsenkät med företagsdeklaration gällande uppfyllande av medlemskrav.

-inte genomfört företagsutbildning, Medlemsutbildning.

-saknar godkänd F-skatt och/eller ej är momsregistrerad hos Skatteverket.

-annonserar med annat företagsnamn än sitt/sina egna i sin marknadsföring.

Vad kan jag göra för att få vara kvar som medlem i STR?

Innan beslut om medlemskapets upphörande har bristerna presenterats för medlemmen via e-postutskick samt att medlemmen fått tid på sig för att åtgärda dessa. Om medlemmen bestämt sig för att rätta sig efter kravet som ärendet avser ska en dokumentation som styrker åtgärden skickas. Detta görs på följande sätt:

Börja med att skicka e-post till info@str.se . I mejlet ska medlemmen beskriva ärendet och vilka åtgärder medlemmen tänker vidta för att rätta till de aktuella bristerna. Dessutom ska medlemmen även informera om när dokumentationen av de genomförda åtgärderna ska lämnas.

Vad innebär det för företaget när medlemskapet upphör?

När datumet för eventuell överklagan passerat skickas det ut en bekräftelse på medlemskapets upphörande vilket innebär att:

  • Företaget inte längre har tillgång till medlemsrabatter.
  • Eventuella ramavatal inte längre får nyttjas.
  • Information och olika lärarstöd kopplat till medlemskapet upphör.
  • Företaget får inte längre använda medlemsdekaler, bilder och lärarmaterial som är kopplat till medlemskapet i sin marknadsföring, i undervisningen eller på webbplatsen.
Kan företaget vara kvar som kund för vidare köp i webbutik och användandet av licenser?

Om företaget fortsatt har utbildningstillstånd, är registrerat för F-skatt och moms kan kundrelationen kvarstå. Detta innebär att beställningar i STR:s webbutik, användandet av licenser till exempel aSTRa WEB, e-handel, YKB lärarmaterial och tjänsterna i Elevcentralen fortsätt kan användas, till ordinarie pris, se STR:s webbutik >>