Vanliga frågor och svar Köra buss - digital

Övergripande frågor

Vad är Köra lastbil – digital?
Köra lastbil – digital är en digital och utvecklad version av böckerna Köra lastbil och Trafikens grunder. Allt som finns i kursplanen och i böckerna finns i Köra lastbil – digital fast i sammanfattad och förenklad form och med olika typer av övningar.

Var finns Köra lastbil – digital?
Du hittar Köra lastbil – digital i appen ”Körkort nu med Elevcentralen” eller på datorn via elevcentralen.se.

Vad krävs för att få tillgång till och kunna sälja materialet?
Du behöver ha tillgång till aSTRa WEB. Materialet bygger på att du använder dig av det digitala utbildningskortet.

Frågor kopplat till lärarrollen

Varför ska jag som lärare välja Köra lastbil – digital?
Med Köra lastbil – digital vill vi ge dig som lärare möjligheten att arbeta mer flexibelt och smidigt samtidigt som du kan möta elevernas efterfrågan på ett digitalt material. I Köra lastbil - digital finns allt underlag som behövs utifrån kursplanen samlat i mobilen, läsplattan eller datorn. Du får dessutom verktyg för att bättre kunna följa elevens kunskapsnivå och även anpassa materialet utifrån din elevs/din grupps behov. Du kan också känna dig trygg med att materialet uppdateras automatiskt och därför inte blir inaktuellt.

Ska Köra lastbil – digital ersätta läraren?
Absolut inte! Allt material som STR tar fram är tänkt att användas tillsammans med en lärare, det är en grundförutsättning för att kunna erbjuda en utbildning med kvalitet. Läraren är en viktig pedagogisk ledare och fungerar som en brygga mellan teori och praktik. Läraren är också den som kompletterar med lokala exempel via Trafikskolans tips eller metoder som passar en viss individ. Det digitala materialet innehåller något färre styrda exempel och förklaringar än det tryckta. Vill du däremot ha fler styrda exempel så finns de tillgängliga i Objektbanken, dessa kan du själv lägga in i materialet.

Vad betyder det att material är sammanfattat och förenklat?
Allt som kursplanen innehåller finns med i materialet. Språkligt innehåller texten färre omfattande utläggningar. Förklaring finns men ytterligare exempel och djupare förklaringar lämnar vi till läraren. Vi har också minskat på information som visserligen kan vara bra att veta men som inte direkt behövs för utbildningen. Informationen är också mer ”rätt på” med det viktigaste först och med mindre betoning och utrymme för undantag eller annat som inte berör merparten av dem som arbetar med materialet.

På vilket sätt är språket förenklat?
För att lättare nå fram till fler elever försöker vi i Köra lastbil – digital använda ett vardagligare språk än i böckerna. Meningar ska inte vara mer invecklade är nödvändigt. I vissa fall behövs ett fackuttryck men ofta går det att ersätta. Vi arbetar också med att förankra och påverka Trafikverket så vi använder samma uttryck.

Kan jag arbeta med eleverna som i Köra bil - digital och Köra mc- digital?
Ja, alla funktioner som finns i Köra bil- digital och Köra mc- digital finns även här. Det innebär till exempel bokningar, självvärderingar, Trafikskolans tips, forum, körkortskampen med mera.

Kan vi på skolan anpassa innehållet i material till vår undervisningsplan och vårt sätt att arbeta?
Ja, ni kan flytta, lägga till och ta bort innehåll som ni vill. Detta påverkar då hela strukturen, till exempel hur det visas i utbildningskortet, i vilken ordning frågor kommer och så vidare. Ni kan göra detta direkt i strukturen för att lägga till hela delar (moment, delmoment, block, klossar) eller kan ni lägga till något som ni vill anpassa materialet med till exempel en text eller film i det som kallas Trafikskolans tips. Om du inte ändrar något så gäller STR:s 15-momentsindelning.

Kan jag arbeta med eleverna i den ordning som jag själv vill?
Ja, det finns ingen speciell ordning som du måste arbeta i, allt är öppet från början. Vet du med dig att du alltid kommer att arbeta på ett visst sätt kan du anpassa strukturen efter ditt arbetssätt.
Tänk på att ert arbetssätt ska följa er undervisningsplan. Materialet går att ändra, men det gör även undervisningsplanen.

Frågor kopplat till eleven

Vilka fördelar innebär materialet för eleven?
För eleven innebär den digitala formen att materialet är lättillgängligt på mobilen, läsplattan eller datorn. Utseendet anpassar sig automatiskt till olika enheter. Materialet är också utvecklat med både bildtext, film och interaktiva övningar så det blir både enklare och roligare att lära sig på sina egna villkor.

Behöver eleven en bok också?
Nej, allt som finns i kursplanen finns i Köra lastbil – digital. Det digitala materialet är däremot sammanfattat, förenklat och en språklig översyn har gjorts för att det ska bli bättre i allmänhet och passa bättre för mobilformatet i synnerhet. Om du ändå vill komplettera med en bok så använd Köra lastbil och Trafikens grunder som har legat till grund för det digitala materialet.

Behöver eleven komplettera med en bok om de inte kan de grundläggande trafikkunskaperna?
Nej, i detta digitala material finns även de allmänna trafikkunskaperna med. Det fordonsspecifika i varje moment ligger överst och där efter kommer det allmänna. Alltså kan elever lätt hitta vad det är som är nytt för denna behörigheten och vad som är allmänt för alla i trafiken. Tips är att hjälpa era elever att förstå att merparten som blir underkända på kunskapsprovet blir det på allmänna trafikkunskaper som trafikregler och trafiksäkerhet. En trolig anledning kan vara att elever som redan har en eller flera körkortsklasser, litar på att de kan det som är allmän trafikkunskap och därför lägger störst fokus på det behörighetsspecifika.

Teorin innehåller text, bilder, film och interaktiva övningar. Behöver man göra allt?
Ja, för att få med allt som finns i kursplanen bör man titta, göra och läsa allt. Vi har utgått från text men ersatt denna med bilder med bildtext, film eller interaktiv övning där vi tror att det skapar bättre förutsättningar för inlärning. Sedan kan du gå tillbaka och repetera där du behöver jobba för tillfället.

Kan eleverna lyssna på texten i stället för att själva läsa?
Ja, det går alltid att lyssna på texten. Texten är automatinläst och ibland låter den maskinell men vi ”lär den” efterhand så den blir bättre och bättre.

Frågor kopplat till strukturen


STR:s momentindelningen för lastbil innehåller flera undernivåer än för bil och mc men ändå finns det lika många nivåer i Köra lastbil som i Köra bil och Köra mc. Hur har ni löst det?
6a1, 6a2, 6a3 osv ligger på samma logiska nivå som 6a, finns dock ingen ”ren” 6a. Problemet finns inte i andra moment än i 6:an.

Ska C1 och C1E ha en egen struktur?
Ja, det blir en helt egen utbildning. Utvecklingen av dessa kommer att påbörjas direkt när C/CE är klar.

Finns det testfrågor på delmomentsnivå?
Nej, det blir frågor på hela moment. Eventuellt kan annat bli aktuellt vid ombyggnad av aSTRa. Däremot finns det frågor som brukar kallas övningar insprängt i texten.

Visas delmoment i utbildningskortet?
Ja, som strukturen är byggd kommer delmoment att visas i utbildningskortet för de tunga behörigheterna.

Varför ligger materialet klossvis för de tunga behörigheterna trots att strukturen för dem är delmomentsindelade?
Klossindelningen är framtagen eftersom vissa delmoment hänger tätt samman och passar bäst tillsammans när vi presenterar det som ett utbildningsmaterial t. ex. i en film eller en text.

Är det olika utbildningsmaterial för C och CE?
Utbildningsmaterial för släp ingår även i C. Åtskillnad kommer att ske så man aktivt väljer att man vill se släp-materialet. C och CE är dock två olika utbildningar där man redan från början lägger till en elev för C respektive CE i aSTRa och det är också så det visas i utbildningskortet.