2020-11-19 Coronavirus

Många frågor i samband med skärpta restriktioner

De nya, tuffare restriktionerna med max åtta deltagare skapar många frågor och tankar bland flertalet branscher, även bland STR:s medlemmar. Vad gäller och hur ska jag tänka? Någon väljer att ställa in vissa kurser under en tid, andra väljer att skärpa åtgärderna ytterligare, anpassa och justera. Juridiskt kan ordningslagen tolkas på olika sätt, men STR:s förbundsstyrelses rekommendation i frågan står fast.

Var står STR när det gäller de nya restriktionerna?
Vi vet att det finns många frågetecken och osäkerhet kring vad som gäller för just vår bransch med anledning av de senaste restriktionerna med max åtta personer. Här har förbundsstyrelsen tagit en viktig principiell ställning som handlar om att vara en bransch som inte letar kryphål – utan tar ansvar i en allvarlig situation. Läs mer om förbundsstyrelsens ställningstagande >> 

Vad gäller juridiskt?
I nuläget är det mycket som är oklart för många branscher kopplat till det senaste förslaget med max åtta deltagare. Ordningslagen kan tolkas på olika sätt och olika tolkningar och resonemang cirkulerar i bland annat sociala medier. Förbundsstyrelsens budskap, inställning och rekommendation som branschorganisation till medlemmar är oavsett att det inte är en tid då man ska leta ursäkter utan ta ansvar.
Våra beslutsfattare är tydliga med att ett tak på åtta personer under en tid ska ses som norm i det viktiga arbetet med att minska smittspridningen.
STR kommer inom kort att ha ett möte med Transportstyrelsen och Trafikverket för att diskutera vad branschen kan göra i den här situationen. 

Hur gör andra?
Sveriges Åkeriföretag ställer in samtliga fysiska kurser resten av året. De är medvetna om att det kan komma att få konsekvenser, men menar att hälsoriskerna är viktigare att ta ansvar för i nuläget. De arbetar med att ta fram distansutbildning.

Även TYA har ställt in all fysisk kursverksamhet fram till årsskiftet, och hänvisar till Polisens tolkning av allmän sammankomst, där det bl.a. står "föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning". 

Transportgruppen tillsammans med SÅ har uppvaktat departementet gällande en ny förlängning av yrkeskomptensbeviset. I denna fråga avvaktar man nu för att se vad EU kommer fram till i första skedet.

Folkuniversitetet meddelar kursdeltagare att "De nya allmänna råden innebär nya restriktioner för Folkuniversitetets kursverksamhet. Vi följer som tidigare Folkhälsomyndighetens rekommendationer och även om kursverksamhet inte formellt är en allmän sammankomst i lagens mening väljer vi att i detta exceptionella läge jämställa verksamheten med allmänna sammankomster. Vi kommer därför inte att genomföra någon fysisk undervisning i grupper med fler än sju deltagare från och med den 24 november, då de nya restriktionerna träder i kraft." 

Ny checklista och information finns tillgänglig att använda!
Det finns numera två checklistor att använda och gärna använda som stöd i arbetet med att begränsa smittspridningen och jobba säkrare. Dels en uppdaterad allmän checklista över hur man säkrar upp sin verksamhet, men också en rykande färsk checklista för hur man spritar bilen. Det finns också en A4 med budskapet "Vi tar ansvar" att skriva ut och använda i lokalen. Allt detta – och mer därtill - finns också samlat på den fasta sidan med coronainfo för medlemmar på str.se. Om du som medlem inte vet hur du loggar in på denna sida kontakta oss på info@str.se. Till allt material på den fasta sidan >>

Vad är allmän sammankomst och offentlig tillställning?

Dessa begrepp definieras i 2 kap. 1–3 § ordningslagen.

1 § Med allmän sammankomst enligt denna lag avses
1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

För att en sammankomst skall anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

Bestämmelserna i denna lag om allmänna sammankomster gäller även om det vid en sammankomst förekommer mindre inslag av underhållning eller förströelse av annat slag än framförande av konstnärligt verk.

Läs mer i ordningslagen >>
Promemorian (förslaget) >>

Källa: riksdagen.se