2022-06-10 Trafiksäkerhet

Elbilar sliter mer däck enligt undersökning

Däcken på elbilar kan slitas snabbare än på fossilt drivna bilar. Det visar en användarundersökning som VTI-forskare gjort på uppdrag av Naturvårdsverket.

Resultaten i undersökningen bygger på intervjuer och enkätsvar med användare och är föranledd av att VTI tidigare genomfört en studie – ett regeringsuppdrag – om mikroplaster.

Elektrifieringen av fordonsflottan bör bidra till att en stor del av dagens utsläpp av klimatgaser och andra mer lokala utsläpp försvinner. Även de utsläpp som orsakas av bromsslitage förväntas minska eftersom elbilar använder så kallad regenerativ bromsning. Det är en teknik där bilens rörelseenergi vid inbromsning omvandlas till elektricitet och återförs till batteriet. Det vill säga: motorn används som broms. 

Studiens definition av elfordon är elbilar, plug-in elhybrider och elhybrider. 

Slutsatserna av undersökningen drar åt olika håll:

– Litteraturstudier visade att elfordonens däck riskerar att slitas ut mer än fossildrivna fordons, detta eftersom de är 15 till 20 procent tyngre, samt har mer kraft vid acceleration och inbromsning. Däremot tycks ett mer försiktigt körbeteende ha haft motsatt verkan, säger Raheb Mirzanamadi, en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Enkätundersökningarna – en för privatpersoner och en för professionella chaufförer - visade att förarna av elfordon hade liknande erfarenheter av däckslitage som förare av fossildrivna fordon. En tredjedel av de privata förarna och 12,5 procent av de professionella förarna av elfordon upplevde dock ett större slitage. Av privatförarna upplevde 15 procent ett lägre slitage, vilket de förklarade med ändrat körbeteende.

Forskarna konstaterar att undersökningen visar på användares olika upplevelser och att den är relativt liten. Inga långtgående slutsatser ska därför dras. En slutsats är dock att det behövs mer kunskap och flera, mer tekniskt orienterade, undersökningar av däckslitage.