Om NTU

Nordisk Trafikskole Union (NTU) bildades 1947 av nordens nationella trafikskoleorganisationer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Genom samarbete och utveckling av förarutbildning arbetar NTU för att höja trafiksäkerheten och förbättra förarutbildningen i de nordiska länderna. 

Om NTU

Trafiksäkerhetsarbetet kräver insatser inom många områden, som förändring av lagar, ökad kontroll, olika former av sanktioner, effektivare förarutbildning, förbättrade vägar och säkrare fordon. Mänskliga felhandlingar är emellertid den dominerande orsaken till trafikolyckor. Utan att vidta åtgärder inom området ”människan”, är utsikterna små att reducera olyckorna.

NTU:s uppfattning är att den professionella förarutbildningen är ett av många redskap för att skapa riskmedvetna, trafiksäkra och miljömedvetna förare. En viktig åtgärd för påverkan av attityder och förhållningssätt är, utbildning. Undersökningar från olika länder visar att det inte är utan betydelse på vilket sätt trafik- och förarutbildning bedrivs. Lärandet är en livslång process och så är det även för trafik- och förarutbildningen.

Genom fostran i förskola, skola, familj, omgivning och trafikskola formas trafikantens framtid och möjlighet till överlevnad. Trafikskolorna har först och främst som uppgift att tillgodose samhällets krav på en god förarutbildning. Denna bör emellertid sättas i ett större sammanhang där den är en viktig del av en lång inlärningsprocess. Målet är att NTU skall bidra med kunskap och erfarenhet i detta livslånga lärande.

Faktaöversikt för utbildningssystemen för respektive medlemsland - kategori B del 1.

Faktaöversikt för utbildningssystemen för respektive medlemsland - kategori B del 2.

Nordisk Trafikskole Union (the Nordic Union of Driving Schools Associations) was established in 1947 by the Nordic national driving schools associations of Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden.

NTU's mission is to improve traffic safety and the quality of driver education in the Nordic countries through cross-border co-operation and by developing the content and methods of driver education. Traffic safety work requires significant efforts on a broad front. Legislative reforms, increased enforcement, a variety of effective penalties, improved driver training, better roads and safer vehicles are all part of the equation. Still, human error remains the most common cause of traffic accidents. Without focusing on the human element, we have little chance of reducing the number of accidents on our roads.

According to NTU, professional driver education is an important tool for educating drivers who have appropriate awareness of traffic risks and recognise the importance of both safety and environmental considerations in driving. Driver education plays a key role in influencing attitudes on the road. A number of studies conducted in various countries prove that the methods of implementing traffic and driver education have an impact on road safety. Learning is a life-long process. This is also true for traffic and driver education.

The future of drivers is shaped through pre-school, school, the family, the living environment and driving schools. The most important duty of driving schools is to fulfil society's need for the organisation of high quality driver education. At the same time, driving schools can be seen as an important part of the greater process of life-long learning. NTU's objective is to provide information and experience to support this life-long learning.